Paragraaf 6: Verbonden partijen

Noordelijk Belastingkantoor

 Noordelijk Belastingkantoor

Rechtsvorm

Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het Noordelijk Belastingkantoor wil:

  • Hét kantoor in het noorden van Nederland zijn voor de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen;
  • Dankzij de bundeling van kennis lokale overheden vernieuwend en efficiënt ondersteunen bij de uitvoering van belastingtaken, nu en in de toekomst;
  • Klantgericht en wendbaar zijn, respectvol omgaan met klanten en staan voor kwaliteit;
  • De werkzaamheden uitvoeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;
  • Een groeiende groep overheden ondersteunen bij de uitvoering van belastingtaken.

Relatie met programma

11. Stadhuis en Stadjer

Deelnemende partijen

De vier deelnemers zijn de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen.

Bestuurlijk belang

De wethouder financiën is lid van het bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden, één uit iedere deelnemer. De raad wordt op vaste momenten (P&C-cyclus) en op incidentele basis geïnformeerd en betrokken.

Financieel belang

De deelnemersbijdrage voor Groningen in boekjaar 2017/2018 (verlengd boekjaar dat liep van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018) bedroeg 5,358 miljoen euro (inclusief compensabele btw) (42,8 %). Het aandeel van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân bedroeg in totaal 57,2 %.

Vermogen

Het eigen vermogen per 1 juli 2017 bedroeg 0 euro. Per 31 december 2018 was er eveneens sprake van een eigen vermogen van 0 euro. Het vreemd vermogen per 1 juli 2017 bedroeg 0 euro. Per 31 december 2018 was sprake van een vreemd vermogen 6,852 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat van het Noordelijk Belastingkantoor bedroeg 0 euro. Ten opzichte van de begroting was sprake van een negatief verschil  van 1,1 miljoen euro (inclusief compensabele btw). Voor Groningen betekent dit een extra netto bijdrage van 67 duizend euro. Deze extra bijdrage kon worden opgevangen binnen de bestaande middelen die bestemd zijn voor het Noordelijk Belasting- kantoor.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug