Paragraaf 6: Verbonden partijen

OV-bureau Groningen Drenthe

OV-bureau Groningen Drenthe

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer. Op basis van de kaderstellingen van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen heeft het OV-bureau de volgende doelstellingen voor het openbaar (bus-) vervoer geformuleerd, waar vanuit zij ook in 2018 haar werkzaamheden heeft verricht:

  • bijdragen aan het behouden en uitbouwen van de bereikbaarheid van steden, instellingen en voorzieningen;
  • bijdragen aan de ontsluiting van landelijk gebied, door het in de Omgevingsvisies vast te leggen basisnet OV-bus aan te bieden en voorts aanvullend OV aan te bieden, afgestemd op de aanwezige vervoervraag, op het daadwerkelijk gebruik van de verschillende vervoermodaliteiten en op andere vormen van collectief personenvervoer, zoals in te kopen via het project Publiek Vervoer 2018;
  • daar waar voldoende groeipotentie is streven naar reizigersgroei in het OV en daarmee samenhangende groei van de reizigersinkomsten. Daartoe werken aan doorlopende productverbetering, consistent concessiebeheer en gerichte marketing en promotie. Hiermee worden steeds meer OV-reizigers steeds beter bediend en wordt bijgedragen aan verduurzaming in de zin van verruilen van automobiliteit voor OV-mobiliteit;
  • bijdragen aan verduurzaming van het OV-aanbod zelf (materieel algemeen, elektrificatie Q-link-netwerk, doorstromingsmaatregelen, rijstijl-aanpassingen etc.), mede ook in het kader van het Convenant Zero Emissie Busvervoer dat de gezamenlijke provincies in IPO-verband hebben ondertekend;
  • actief meewerken aan de ontwikkeling van (de OV-component van) Publiek Vervoer, waarin gemeenten, provincies en OV-bureau samen werken aan kwalitatief hoogwaardige en efficiënte mobiliteitsoplossingen voor alle reizigers, ook degenen met een ‘gemeentelijke indicatie’. Dit vraagt een in alle opzichten goed toegankelijk openbaar busvervoer, voortdurende aandacht voor overige maatschappelijke vraagstukken met een mobiliteitscomponent waarmee gemeenten, provincies en andere gebiedsinstellingen zich geconfronteerd zien. In samenspraak mee zoeken naar oplossingen voor deze vraagstukken en de rol die het openbaar vervoer - al dan niet als onderdeel van meeromvattende ‘vervoerketens’ - hierbij kan spelen.

Relatie met programma

7. Verkeer

Deelnemende partijen

Het OV-bureau is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen.

Bestuurlijk belang

In 2018 was een wethouder  lid van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestond uit 9 leden, drie uit ieder betrokken overheidsorgaan. De gemeente Groningen werd in 2018 hierin vertegenwoordigd door drie wethouders.

Financieel belang

De gemeente is als deelnemer voor 21% risicodragend in het OV-bureau. De provincies Groningen en Drenthe zijn dit voor respectievelijk 44% en 35%. De gemeente Groningen draagt geen jaarlijkse deelnemersbijdrage af aan het OV-bureau voor de uitvoering van het OV. Wel draagt de gemeente bij aan de exploitatiekosten van het OV-bureau als organisatie.

Vermogen

De jaarrekening sluit met een positief resultaat 367 duizend euro. In de begroting 2018 was een exploitatiesaldo verwacht van 1,444 miljoen euro (negatief).
De beschikbare weerstandscapaciteit bedroeg per 31 december 2017 17,4 miljoen euro. Met de toevoeging van het exploitatiesaldo en een onttrekking op de algemene reserve van 4,2 miljoen euro over het jaar 2018 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2018 13,57 miljoen euro (eigen vermogen). De onttrekking aan de algemene reserve is voor het vormen van twee bestemmingsreserves bestaande uit 2,34 miljoen euro ten behoeve van kwaliteitsimpuls en voor 1,87 miljoen euro dekking kapitaallasten busstalling Emmen. Het OV-bureau heeft een langlopende lening van 1 miljoen euro (dit betreft een ontvangen waarborgsom).

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 367 duizend euro.

Financiële risico’s

Het  gevoerde beleid past binnen de financiële uitgangspunten die het OV-bureau hanteert. Deze uitgangspunten zijn vervat in de ‘Notitie risicomanagement en weerstandsvermogen’. Voor de begrotingsopstelling zijn de belangrijkste bepalingen dat het OV-bureau ‘conservatief’ begroot en er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen van minimaal 4,75 miljoen euro.
Zakt het weerstandsvermogen daaronder dan dienen -zo nodig per omgaande- aanvullende ombuigingsmaatregelen te worden getroffen.

Beleidsrisico’s in relatie
 tot de verbonden partij

Er zijn geen specifieke risico’s.

ga terug