Paragraaf 5: Financiering

In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld. De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht.

Onderdelen

  • Relevante ontwikkeling
  • Rente-ontwikkeling 2018
  • Rentelasten externe financiering en renteresultaat
  • Risicobeheer financieringsportefeuille
  • Leningenportefeuille, berekening limieten en kredietrisico
  • Overzicht opgenomen langlopende leningen
  • Overzicht uitgezette langlopende leningen
ga terug