Hoofdstuk 5. Baten en lasten in de jaarrekening

Hoofdstuk 5.1 Overzicht baten en lasten 2018

Baten en Lasten
(bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening

01 Werk en inkomen

87.218

92.334

85.693

01.1 Werk en activering

50.472

55.036

50.565

Lasten

58.822

63.844

61.523

Baten

8.350

8.808

10.959

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

36.746

37.298

35.128

Lasten

191.852

191.919

195.582

Baten

155.105

154.620

160.454

02 Economie en werkgelegenheid

-24.143

-18.777

-33.404

02.1 Groningen Kennisstad

1.610

1.822

1.556

Lasten

2.112

2.705

2.446

Baten

501

883

890

02.2 Aantrekkelijke stad

2.118

8.209

8.032

Lasten

3.152

9.244

9.154

Baten

1.034

1.035

1.123

02.3 Bedrijvige stad

1.048

1.021

848

Lasten

1.082

1.055

866

Baten

34

34

18

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

-28.919

-29.829

-43.839

Lasten

21.755

23.729

19.612

Baten

50.674

53.558

63.451

03 Onderwijs

20.749

23.027

19.567

03.1 Onderwijskansen

18.875

21.121

17.775

Lasten

27.564

30.626

27.632

Baten

8.689

9.505

9.857

03.2 Voorkomen schooluitval

1.874

1.906

1.792

Lasten

2.474

2.506

2.793

Baten

600

600

1.001

04 Welzijn, gezondheid en zorg

212.584

226.698

234.174

04.1 Sociaal klimaat

25.454

28.733

27.021

Lasten

55.329

54.382

54.138

Baten

29.875

25.649

27.116

04.2 Passende ondersteuning en zorg

187.130

197.965

207.153

Lasten

201.825

205.684

216.412

Baten

14.695

7.719

9.259

05 Sport en bewegen

15.106

15.638

16.069

05.1 Sportieve infrastructuur

13.794

14.180

14.687

Lasten

20.395

20.611

20.807

Baten

6.602

6.431

6.120

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

1.312

1.458

1.383

Lasten

1.518

1.668

1.626

Baten

206

210

244

06 Cultuur

33.637

35.552

34.091

06.1 Culturele infrastructuur

18.350

20.400

18.868

Lasten

31.080

37.857

37.481

Baten

12.729

17.456

18.613

06.2 Deelname aan cultuur

15.286

15.151

15.223

Lasten

15.286

15.151

15.224

Baten

1

07 Verkeer

9.535

11.168

5.831

07.1 Fiets

2.744

3.335

2.678

Lasten

2.744

3.335

2.691

Baten

13

07.2 Openbaar vervoer

1.529

2.199

1.540

Lasten

1.529

2.199

1.762

Baten

221

07.3 Auto

465

21

-728

Lasten

465

6.085

5.442

Baten

6.064

6.169

07.4 Parkeren

-2.043

-2.163

-3.725

Lasten

15.512

15.196

14.701

Baten

17.555

17.359

18.426

07.5 Verkeersveiligheid

60

397

-239

Lasten

60

1.097

462

Baten

700

702

07.6 Overig verkeer

6.779

7.379

6.305

Lasten

8.652

9.210

8.193

Baten

1.872

1.832

1.888

08 Wonen

30.900

32.090

27.934

08.1 Gezinnen

2.703

2.766

1.501

Lasten

2.859

3.371

1.970

Baten

156

606

469

08.2 Jongerenhuisvesting

539

538

597

Lasten

608

607

633

Baten

69

69

36

08.3 Wonen en zorg

0

0

-63

Lasten

31

111

470

Baten

31

111

533

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

2.700

2.500

3.319

Lasten

2.967

4.716

5.970

Baten

267

2.217

2.651

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

-2

-2

22

Lasten

22

Baten

2

2

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

914

913

891

Lasten

914

938

1.041

Baten

25

150

08.7 Overig wonen

24.046

25.376

21.666

Lasten

33.195

36.245

36.464

Baten

9.149

10.869

14.798

09 Kwaliteit van de leefomgeving

26.126

27.953

27.498

09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte

32.113

34.457

34.836

Lasten

54.416

57.219

58.423

Baten

22.303

22.763

23.588

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

-5.987

-6.504

-7.338

Lasten

33.380

32.910

33.854

Baten

39.368

39.414

41.192

10 Veiligheid

20.404

20.321

18.963

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

2.835

2.868

2.021

Lasten

4.634

4.670

4.577

Baten

1.799

1.802

2.556

10.2 Jeugd en veiligheid

595

605

626

Lasten

595

605

626

10.3 Integriteit en veiligheid

638

631

611

Lasten

1.106

1.099

920

Baten

468

468

309

10.4 Fysieke veiligheid

16.336

16.217

15.705

Lasten

17.191

16.378

17.656

Baten

855

161

1.951

11 Dienstverlening

7.581

7.700

7.558

11.1 Publieke dienstverlening

7.496

7.615

7.434

Lasten

12.821

15.090

14.732

Baten

5.325

7.475

7.299

11.2 Communicatie met de burger

85

85

124

Lasten

85

85

337

Baten

212

12 College, raad en gebiedsg.werk

4.026

-17.115

-18.190

12.1 College en Raad

-846

-23.026

-21.480

Lasten

17.036

21.102

22.180

Baten

17.882

44.128

43.659

12.2 Gebiedsgericht werken

4.872

5.911

3.290

Lasten

5.037

7.826

5.290

Baten

165

1.915

2.000

13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)

-535.279

-544.221

-565.393

13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)

-535.279

-544.221

-565.393

Lasten

39.301

38.514

41.966

Baten

574.581

582.736

607.359

14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead)

-2.013

-1.271

545

14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead)

-2.013

-1.271

545

Lasten

2.139

5.733

8.865

Baten

4.152

7.004

8.319

Overhead (14.1.1)

93.469

88.849

99.113

Overhead (14.1.1)

93.469

88.849

99.113

Lasten

101.419

103.173

118.057

Baten

7.950

14.324

18.944

Heffing VPB

0

0

0

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

Post Onvoorzien

100

55

0

Post Onvoorzien

100

55

0

Lasten

100

55

0

Totaal

-1

0

-39.950

Baten en lasten totaal

Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening

Lasten totaal

993.042

1.048.551

1.072.603

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

954.945

994.728

1.018.780

Baten totaal

993.042

1.048.551

1.112.553

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

921.326

930.022

994.024

Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening
De Toelichting op baten en lasten hebben wij opgenomen bij het onderdeel financiën van de desbetreffende programma's.

ga terug