1. Jaarrekening op taakveld

Baten en Lasten
(Bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening

01 Bestuur

5.630

7.286

8.554

Lasten

5.637

7.293

8.892

Baten

7

7

338

010 Mutaties reserves

-33.424

-64.581

-66.645

Lasten

38.223

53.948

54.687

Baten

71.646

118.529

121.332

02 Burgerzaken

4.539

4.656

4.772

Lasten

8.582

8.891

9.098

Baten

4.042

4.235

4.326

04 Overhead

93.469

88.849

99.167

Lasten

101.419

103.173

117.291

Baten

7.950

14.324

18.124

05 Treasury

-3.089

-3.956

-4.553

Lasten

37.062

36.195

39.751

Baten

40.151

40.151

44.304

061 OZB woningen

-24.923

-24.924

-25.198

Lasten

2.585

2.698

2.545

Baten

27.509

27.621

27.743

062 OZB- niet woningen

-36.096

-36.096

-37.914

Lasten

2.188

2.188

2.077

Baten

38.285

38.285

39.991

063 Parkeerbelasting

-6.352

-6.100

-7.481

Lasten

2.082

2.372

1.780

Baten

8.434

8.472

9.261

064 Belastingen Overig

-1.145

809

-305

Lasten

491

2.539

2.015

Baten

1.636

1.730

2.320

07 Algemene uitkering en overige

-466.417

-474.492

-492.272

Baten

466.417

474.492

492.272

08 Overige baten en lasten

73

694

56

Lasten

8.422

11.556

8.413

Baten

8.350

10.862

8.357

11 Crisisbeheersing en Brandweer

16.336

16.217

15.629

Lasten

17.191

16.378

16.432

Baten

855

161

803

12 Openbare orde en Veiligheid

2.726

2.918

2.791

Lasten

3.296

3.488

3.227

Baten

570

570

435

21 Verkeer en vervoer

26.678

29.556

25.290

Lasten

30.039

32.912

29.483

Baten

3.361

3.356

4.193

22 Parkeren

2.458

2.589

2.359

Lasten

11.579

11.476

11.504

Baten

9.120

8.886

9.145

24 Economische Havens en waterweg

784

777

844

Lasten

1.010

1.003

1.056

Baten

226

226

212

25 Openbaar vervoer

1.570

2.513

1.317

Lasten

1.570

2.513

1.409

Baten

93

31 Economische ontwikkeling

6.030

12.210

11.219

Lasten

6.853

13.218

13.080

Baten

823

1.008

1.860

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.807

9.322

2.006

Lasten

10.877

10.524

8.493

Baten

1.070

1.202

6.488

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.999

2.261

2.063

Lasten

2.851

3.437

3.236

Baten

852

1.175

1.173

34 Economische promotie

-20

-16

-641

Lasten

1.298

1.363

1.305

Baten

1.318

1.378

1.946

42 Onderwijshuisvesting

11.560

12.157

9.857

Lasten

13.100

13.696

11.548

Baten

1.540

1.540

1.690

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

12.828

13.289

12.069

Lasten

18.851

19.419

19.351

Baten

6.023

6.130

7.282

51 Sportbeleid en activering

1.016

1.207

1.030

Lasten

1.024

1.225

1.082

Baten

8

18

51

52 Sportaccommodaties

12.075

12.414

12.857

Lasten

18.495

18.630

18.940

Baten

6.420

6.217

6.083

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

16.016

17.832

16.769

Lasten

24.535

28.366

28.542

Baten

8.518

10.535

11.772

54 Musea

16.189

16.165

15.185

Lasten

17.203

17.178

16.322

Baten

1.013

1.013

1.137

55 Cultureel erfgoed

529

528

611

Lasten

537

561

619

Baten

8

33

8

56 Media

0

0

-25

Lasten

45

45

20

Baten

45

45

46

57 Openbaar groen en (openlucht)

19.825

23.965

20.920

Lasten

21.678

25.832

23.033

Baten

1.853

1.866

2.113

61 Samenkracht en burgerparticipa

20.500

28.298

24.910

Lasten

22.197

30.520

27.172

Baten

1.698

2.222

2.262

62 Wijkteams

14.432

14.791

14.536

Lasten

20.814

14.791

15.624

Baten

6.382

1.089

63 Inkomensregelingen

34.744

34.270

33.690

Lasten

188.270

187.797

192.759

Baten

153.527

153.527

159.068

64 Begeleide participatie

25.834

27.341

26.149

Lasten

32.634

34.141

33.202

Baten

6.800

6.800

7.052

65 Arbeidsparticipatie

22.894

25.441

23.743

Lasten

23.679

26.226

26.533

Baten

785

785

2.790

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.484

3.846

4.585

Lasten

4.543

3.905

4.629

Baten

59

59

44

671 Maatwerkdienstverlening 18+

30.675

32.064

32.931

Lasten

33.886

34.790

36.144

Baten

3.211

2.726

3.212

672 Maatwerkdienstverlening 18-

48.421

50.197

50.748

Lasten

48.421

50.197

50.787

Baten

39

681 Geëscaleerde zorg 18+

88.431

91.292

91.592

Lasten

92.445

96.113

97.586

Baten

4.014

4.821

5.994

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

7.350

Lasten

7.350

71 Volksgezondheid

6.167

7.424

7.498

Lasten

35.319

30.393

30.399

Baten

29.152

22.969

22.901

72 Riolering

-252

-322

-468

Lasten

16.133

16.265

16.392

Baten

16.386

16.587

16.861

73 Afval

-8.308

-8.832

-10.185

Lasten

30.765

30.307

31.747

Baten

39.073

39.138

41.932

74 Milieubeheer

2.475

2.820

2.544

Lasten

2.631

2.975

4.186

Baten

156

154

1.643

75 Begraafplaatsen en crematoria

622

586

3.488

Lasten

2.095

2.059

4.704

Baten

1.473

1.473

1.215

81 Ruimtelijke Ordening

9.199

10.973

7.532

Lasten

11.716

13.390

11.949

Baten

2.517

2.418

4.417

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

346

429

1.911

Lasten

1.658

1.653

4.967

Baten

1.312

1.224

3.057

83 Wonen en bouwen

8.665

11.330

7.164

Lasten

17.112

20.912

21.240

Baten

8.447

9.582

14.076

Totaal

-1

0

-39.950

ga terug