Paragraaf 6: Verbonden partijen

Veiligheidsregio

 Veiligheidsregio Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

De Veiligheidsregio Groningen stelt zich ten doel om uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg en melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer.

Relatie met programma

10. Veiligheid (deelprogramma Fysieke veiligheid, beleidsveld Veiligheidsregio )

Deelnemende partijen

De 23 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

De Burgemeester  van de gemeente Groningen treedt op als voorzitter van de Veiligheidsregio in het dagelijks bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het algemeen bestuur dat gevormd wordt door de burgemeesters van de 23 Groninger gemeenten.

Financieel belang

Financieel belang: aansprakelijkheid indien de Veiligheidsregio Groningen niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De geraamde gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2018 16,2 miljoen euro. De bijdragen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, de GHOR en de Gemeentelijke Kolom Groningen zijn bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. Voor de bijdrage voor brandweerzorg wordt een verdeelsleutel gebruikt die deels is gebaseerd op de (oude) bijdrage in 2014 en deels gebaseerd is op het fictief aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds. Met ingang van 2018 wordt alleen de verdeelsleutel gebruikt die is gebaseerd op het fictieve aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 7,055 miljoen euro en op 31 december 6,721 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 19,264 miljoen euro en op 31 december 20,777 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 1,605 miljoen euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug