Inleiding

Voor u ligt de gemeenterekening 2018 van de voormalige gemeenten Groningen. In deze rekening verantwoorden wij het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2018. De basis voor ons beleid vormde de Gemeentebegroting 2018.

We kijken terug op een bijzonder jaar. Op 10 juli 2018 werd het voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf dit moment hebben de gemeenten voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari als één gemeente verder te gaan. Deze voorbereiding heeft plaatsgevonden in een zorgvuldig proces waarin de wettelijke taken van de gemeente zijn overgedragen naar de nieuwe gemeente Groningen. Het financieel beeld dat wij in deze gemeenterekening schetsen betreft het beeld van de voormalige gemeente Groningen. De doelen, ambities en behaalde resultaten van het voormalige college voor het jaar 2018 worden in deze gemeenterekening verantwoord.

Uitgangspunt voor het beleid over 2018 was een inclusieve stad: een stad waar iedereen meedoet, zoveel mogelijk mensen werk hebben en in aantrekkelijke wijken wonen. We zagen in belangrijke mate kans voorgenomen plannen en beleid uit te voeren met overwegend goed resultaat. In de toelichting bij de programma’s staan we hier uitgebreid bij stil. In deze inleiding noemen we een aantal mooie resultaten. Op het gebied van Werk en Inkomen hebben we het afgelopen jaar ingezet op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt. In totaal hebben we 760 kandidaten kunnen plaatsen, onze doelstelling hebben we hiermee ruimschoots behaald. In samenwerking met de arbeidsmarktregio organiseerden we een groot Werkfestival, waar 11.334 bezoekers op af kwamen. Tussen de bezoekers en de 300 werkgevers werden 4600 vervolgafspraken gepland. In 2018 is de werkgelegenheid met 5.177 banen toegenomen naar ruim 145.000 banen. Hiermee is onze verhoogde ambitie uit de Economische Agenda 2015-2019 eerder gerealiseerd dan voorspeld. Ook op het gebied van Onderwijs hebben we mooie resultaten geboekt. Vanaf september 2018 stellen wij alle peuters in de gelegenheid om 16 uur peuteropvang te volgen. Daarmee stimuleren we toegankelijke peuteropvang voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar en geven we een impuls aan het bieden van gelijke kansen voor álle kinderen. In 2018 hebben we ingezet op het verbeteren van Groningen als fietsstad. Inspanningen om krapte op de woningmarkt in te lopen waren succesvol,  onder andere het aantal sociale huurwoningen is gestegen van 38.293 naar 39.400. Ook voor jongerenhuisvesting zijn het afgelopen jaar 294 eenheden gerealiseerd en zijn nog eens 3000 nieuwe eenheden in de planning tot en met 2021.
Toch zijn we ook niet overal tevreden over. Zo werden we in 2018 geconfronteerd met tekorten rond de BUIG, de WMO en de Jeugdhulp. Ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen Wmo en de Jeugdhulp heeft het grip houden op de uitgaven in 2018 een grote inspanning gevraagd. Tot slot noemen we het integraal gebiedsgericht werken, waarbij participatie van bewoners van grote waarde is, zoals bij het tot stand komen van de Wijkdeal in de Wijert en de installatie van de Coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk. Een mooi voorbeeld van samenwerking en participatie was er ook bij activiteiten rondom beheer en onderhoud van onze woon- en leefomgeving binnen het programma ‘Groningen Schoon Dankzij Mij’.

We sloten 2018 af met een positief resultaat van 40,0 miljoen euro, voornamelijk doordat de uitvoering van projecten of beleid over de jaargrens heenloopt. Over de bestemming van het resultaat bij de rekening maakten wij met de raad van de voormalige Gemeente Groningen in 2016 nieuwe afspraken. Op grond daarvan kan het resultaat beschikbaar blijven voor het oorspronkelijke bestedingsdoel, bijvoorbeeld als het gaat om meerjarige projecten.

ga terug