Paragraaf 6: Verbonden partijen

Groninger Archieven

 Groninger Archieven

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

De doelstelling is in gezamenlijkheid de belangen behartigen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Groningen betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten, schilderijen en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Groningen en in de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het openbaar belang is dat de wettelijke taken met betrekking tot de Archiefwet, alsmede de dienstverlening op het gebied van historische informatie over Stad en Lande op orde zijn.

Relatie met programma

6. Cultuur

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en het Rijk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Bestuurlijk belang

De Burgemeester is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de Groninger Archieven. Daarnaast vertegenwoordigt een lid van het College de gemeente in het dagelijks bestuur.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage in 2018 bedroeg 2,17 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 702 duizend euro en op 31 december 652 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 1,4 miljoen euro en op 31 december 1,78 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 23 duizend euro nadelig.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug