Hoofdstuk 2. Investerings- en financieringsstaat

In 2018 is, exclusief grondexploitaties, voor 93,4 miljoen euro geïnvesteerd. Hier gaan wij nader in op die investeringen in relatie tot de daarvoor beschikbaar gestelde kredieten. De basis hiervoor is bijlage 4 Overzicht Investeringen. De investeringen in grondexploitaties worden in staat P van de rekening toegelicht.

Bij de restant kredieten oude jaren is 8,5 miljoen euro bijgekomen tov de jaarrekening 2018. Bij 3 kredieten zijn er correcties geweest in de uitgaven voorgaande jaren:

Correctie uitgave 2016 Gresco en Vierverlaten: naar nu blijkt is er in 2016 is een uitgave van van 372 duizend euro dubbel verantwoord dit is in 2018 hersteld. In 2017 is een uitgave van 20 duizend euro per abuis vergeten mee te nemen ook dit is in 2018 hersteld.

Een 2-tal projecten waarvoor in 2017 al een krediet beschikbaar was gesteld maar nog niet in het overzicht verantwoording investeringen was opgenomen hebben we alsnog opgenomen, het gaat om de volgende kredieten:

 • Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost, grijs en groen 5.6 miljoen euro
 • Suikerunie 2,5 miljoen euro

Een laatste correctie is dat in 2017 een krediet als afgesloten werd beschouwd maar in 2018 zijn er alsnog uitgaven geweest op het krediet, als gevolg hiervan hebben we het krediet weer toegevoegd. Het betreft:

 • LTC Hoogkerk tennisbaan 20 jr. 1 duizend euro.

Samenvattend:

Correctie restantkrediet begin 2018

Eindstand jaarrekening 2017

318,700

correctie Gresco

0,203

correctie Vierverlaten

0,169

Mooi extra post NL locatie

-0,020

Paddepoel Zuid oost

5,589

Suikerunie

2,547

LTC Hoogkerk tennisbaan

0,001

Nieuw begin stand 1-1-2018

327,189

Overzicht 4 Investeringen kan als volgt worden samengevat:

Bedragen x 1 mijoen euro

Beschikbare kredieten

Restand kredieten oude jaren

327,2

In 2018 nieuw gevoteerde kredieten

159,7

Totaal beschikbaar aan kredieten

486,9

Investeringen in 2018 (--/--)

93,2

Saldo van afgesloten Kredieten (-/-)

7,1

Restandkredieten over naar 2019

386,6

Begin 2018 stond voor 327,2 miljoen euro aan kredieten open uit voorgaande jaren. In 2018 stelde de raad voor 159,7 miljoen euro aan nieuwe kredieten beschikbaar. In totaal was daardoor in 2018 voor 486,9 miljoen euro aan investeringskredieten beschikbaar. Met deze kredieten is in 2018 voor 93,2 miljoen euro aan investeringen verricht. Bij in 2018 afgesloten kredieten is per saldo voor 7,1 miljoen euro aan onderschrijdingen geweest. Als uitkomst staat daardoor eind 2018 nog voor 387,0 miljoen euro aan kredieten open die overgaan naar 2019 om in 2019 of latere jaren afgewikkeld te worden. Dit beeld wordt hieronder verder toegelicht.

Openstaande kredieten begin 2018
Begin 2018 stond voor 327,2 miljoen euro aan kredieten open uit 2017 of oudere jaren. Deze vallen als volgt onder te verdelen.

Restantkredieten voorgaande jaren

Stadsontwikkeling

244,6

Vastgoedbedrijf

37,5

Stadsbeheer

33,8

Sport 050

4,0

Oosterpoort/Stadsschouwburg

2,7

Overig

4,6

Totaal

327,2

De 244,6 miljoen euro eind 2017 openstaande kredieten bij Stadsontwikkeling betreft onder andere:

 • 104,2 miljoen euro Grote Markt;
 • 29,4 miljoen euro voor Groningen Spoorzone Fiets;
 • 14,2 miljoen euro Post NL-locatie;
 • 11 miljoen euro HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 10,8 miljoen euro Sporthal Europapark;
 • 7,0 miljoen euro Transferium Hoogkerk.

De 37,5 miljoen euro voor vastgoedbedrijf betreft onder andere:

 • 3,6 miljoen euro Gresco jaarkrediet;
 • 2,5 miljoen euro MFA De Wijert;
 • 2,3 miljoen euro Nieuwbouw Borgmanschool;
 • 2,3 miljoen euro Onderwijshuisvesting S.J. Boumaschool;
 • 1,9 miljoen euro Nieuwbouw Tamarisk.

Bij de 33,8 miljoen euro bij Stadsbeheer gaat het om:

 • 18,9 miljoen euro kredieten voor sanering riolering;
 • 5,7 miljoen euro verleggen riolering aanpak ringweg Zuid;
 • 5,0 miljoen euro krediet voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte;
 • 4,0 miljoen euro kredieten voor vervangingsinvesteringen in materieel.
 • 0,1 miljoen euro afstandsbedieningen bruggen.

De 4,0 miljoen euro bij Sport 050 betreft:

 • 2,3 miljoen euro voorbereidingskrediet Papiermolen;
 • 1,7 miljoen euro renovatie en vervanging diverse sportvelden.

De 2,7 miljoen euro bij Oosterpoort/Stadsschouwburg betreft restantkredieten vervangingsinvesteringen.

De 4,6miljoen euro Overig betreft onder andere:

 • 4,2 miljoen euro restantkredieten voor ICT-investeringen;
 • 0,3 miljoen euro Paslezers WIJ Teams.

Nieuwe kredieten
In 2018 voteerde de raad, exclusief grondexploitaties, voor 159,7 miljoen euro aan nieuwe kredieten. Deze vallen als volgt onder te verdelen.

Nieuwe kredieten

Stadsontwikkeling

86,2

Vastgoedbedrijf

36,8

Stadsbeheer

26,2

Sport 050

6,9

Oosterpoort/Stadsschouwburg

0,8

Overig

2,8

Totaal

159,7

De 86,2 miljoen euro nieuw krediet bij Stadsontwikkeling betreft onder andere:

 • 39,8  miljoen euro Basisscope ARZ ;
 • 13,7 miljoen euro Zernikelaan (voorheen onderdeel van krediet GREX Zernike;
 • 12,2 miljoen euro Ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante werkzaamheden (ESGL).

De 36,8 miljoen euro nieuwe krediet bij Vastgoedbedrijf betreft onder andere:

 • 9,2 miljoen euro Meerstad Groene Wei Tersluis School;
 • 3,5 miljoen euro Onderwijshuisvesting;
 • 4,3 miljoen euro Vensterschool Borgmanschool Oosterparkwijk.

De 26,2 miljoen euro bij Stadsbeheer betreft onder andere:

 • 8,8 miljoen euro voor het rioleringsprogramma 2018;
 • 7,8 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen in het materieel en wagenpark;
 • 6,5 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

De 6,9 miljoen euro bij Sport 050 betreft voornamelijk:

 • 4,9 miljoen euro verschillende kredieten voor voornamelijk vervanging van kunstgrasvelden.
 • 1,1 miljoen euro bijdrage voor herbouw sportaccommodatie Het Noorden

 De 0,8 miljoen euro bij Oosterpoort en Stadschouwburg betreft:

 • 0,6 miljoen euro vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen;
 • 0,2 miljoen euro plan van aanpak Oosterpoort OPSB.

De 2,8 miljoen euro overig bestaat onder andere uit:

 • 1,9 miljoen euro routine investeringen voor ICT, huisvesting en Iederz;
 • 0,9 miljoen euro vervanging mobiele telefoons.

Investeringen.
Met al deze kredieten is in 2018 voor 93,2 miljoen euro geïnvesteerd. Deze vallen als volgt onder te verdelen.

Investeringen 2018

Stadsontwikkeling

54,6

Stadsbeheer

22,3

Vastgoedbedrijf

10,0

Sport 050

3,2

Oosterpoort/Stadsschouwburg

1,1

Overig

2,0

Totaal

93,2

De 54,6 miljoen euro investeringen bij Stadsontwikkeling betreft voornamelijk de volgende projecten:

 • 26,2 miljoen euro voor Grote Markt;
 • 10,0 miljoen euro Sporthal Europapark;
 • 3,1 miljoen euro voor Binnenstadvisie Bestemming Binnenstad;
 • 2,3 miljoen euro voor Suikerunie;
 • 1,8 miljoen euro voor projecten Fietsstrategie.

De 22,3 miljoen euro aan investeringen bij Stadsbeheer betreft onder andere:

 • 12,0 miljoen euro aan investeringen in riolering;
 • 4,6 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte;
 • 3,8  miljoen euro vervangingsinvesteringen voor voertuigen en materieel.

De 10,0 miljoen euro investeringen bij Vastgoedbedrijf betreft onder andere:

 • 4,6 miljoen euro voor diverse onderwijsgebouwen
 • 2,0 miljoen euro voor Gresco;
 • 1,6 miljoen euro voor Plan van aanpak Oosterpoort - OPSB;
 • 1,3 miljoen euro voor Reitdiepcollege.

De investeringen van 3,2 miljoen euro bij Sport 050 betreft:

 • 1,7 miljoen euro voor Papiermolen;
 • 1,5 miljoen euro voor vervanging/renovatie diverse sportvelden.

De 1,1 miljoen euro investeringen bij Oosterpoort/Stadsschouwburg betrof:

 • 0,8 miljoen euro vervangingsinvesteringen;
 • 0,3 miljoen euro plan van aanpak Oosterpoort – OPSB.

De 2,0 miljoen investeringen bij overig betrof:

 •         1,2 miljoen euro vervangingsinvesteringen;
 •         0,8 miljoen euro vervanging mobiele telefoons.

Restantkredieten, over te boeken naar 2019

Investeringsprojecten strekken zich vaak over langere perioden uit en kredieten kennen daardoor vaak een looptijd van meerdere jaren. Om een beeld te geven van de looptijden van kredieten wordt in het Overzicht Investeringen ook de tijdsplanning van het krediet vermeld. Dat is het jaar waarin het krediet is toegekend tot en met het verwachte jaar van de financiële afwikkeling. Te zien valt dat sommige kredieten looptijden hebben van wel acht tot tien jaar. Gedurende die jaren blijven kredieten dus openstaan. Verder is het zo dat het overgrote deel van de in enig jaar (nieuw) verstrekte kredieten pas in de loop van dat jaar beschikbaar wordt gesteld. Zelfs tot in december worden door uw raad kredieten gevoteerd. Van de door de raad in enig jaar gevoteerde kredieten gaat dan ook meestal het overgrote deel als restantkrediet over naar het volgende jaar. Eind 2018 stond 386,6 miljoen euro aan restantkredieten open.

Restantkredieten eind 2018

Stadsontwikkeling

271,4

Stadsbeheer

37,6

Vastgoedbedrijf

62,6

Sport 050

7,3

Oosterpoort/Stadsschouwburg

2,3

Overig

5,4

Totaal

386,6

De 271,4 miljoen euro eind 2018 openstaande kredieten bij Stadsontwikkeling betreft onder andere:

 • 78,0 miljoen euro Grote Markt;
 • 39,8  miljoen euro Basisscope ARZ
 • 29,4 miljoen euro voor Groningen Spoorzone Fiets;
 • 12,9 miljoen euro Post NL-locatie;
 • 12,2 miljoen euro Ondertunneling Paterswoldseweg;
 • 10,5 miljoen euro HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;

Bij de 37,6 miljoen euro bij Stadsbeheer betreft het ondere andere gaat het om:

 • 15,8 miljoen euro kredieten voor sanering riolering;
 • 8,0 miljoen euro kredieten voor vervangingsinvesteringen in materieel;
 • 6,9 miljoen euro krediet voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte;
 • 4,6 miljoen euro verleggen riolering aanpak ringweg Zuid;

De 62,6 miljoen euro voor vastgoedbedrijf betreft onder andere:

 • 11,1 miljoen euro MFA De Wijert;
 • 9,2 miljoen euro Meerstad Groene Wei Tersluis School;
 • 6,7 miljoen euro Vensterschool Borgmanschool Oosterparkwijk;
 • 6,4 miljoen euro Borgmanschool Ebbingekwartier;
 • 6,2 miljoen euro Nieuwbouw huisvesting culturele instellingen Ebbingekwartier.

De  7,3 miljoen euro bij Sport 050 betreft:

 • 1,0 miljoen euro Herbouw sportaccommodatie Het Noorden;
 • 5,7 miljoen euro renovatie en vervanging diverse sportvelden.
 • 0,6 miljoen euro voorbereidingskrediet Papiermolen

De 2,3 miljoen euro bij Oosterpoort/Stadsschouwburg betreft:

 • 2,1 miljoen euro restantkredieten vervangingsinvesteringen;
 • 0,2 miljoen euro Plan van aanpak Oosterpoort - OPSB

De 5,4 miljoen euro Overig betreft onder andere:

 • 4,2 miljoen euro restantkredieten voor vervangingsinvesteringen;
 • 0,8 miljoen euro vervanging mobiele telefoons
 • 0,4 miljoen euro Paslezers WIJ Teams.

Kredietoverschrijdingen
Eind 2018 is er sprake van een viertal kredietoverschrijdingen. Het betreft onderstaande projecten:

 • LTC Hoogkerk Tennisbaan(5 duizend euro): Hiervoor dient een extra krediet te worden aangevraagd. De jaarlijkse kapitaallasten voor de totale investering van 197 duizend euro bedragen 13,8 duizend euro. Dit valt binnen het reeds beschikbare budget voor kapitaallasten van 14 duizend euro. Wij willen in juni 2019 de raad voorstellen het krediet met 5 duizend euro te verhogen.
 • Maatregelen Atoomweg – hoendiep(49 duizend euro) : Het oorspronkelijke plan was het aanpakken van de fietspaden langs het Hoendiep om de veiligheid te verhogen. Door de toenemende activiteiten op het Suikerunieterrein wordt de oversteek naar de Energieweg steeds vaker gebruikt door fietsers. Fietsers moeten zich hier mengen tussen de auto’s wat een onveilige situatie oplevert. Daarom is het plan aangepast om ook daar een veilige oversteek voor fietsers te realiseren.  Uiteindelijk heeft dit geleid tot een overschrijding van het krediet met 49 duizend euro. Wij willen in juni 2019 de raad voorstellen om het krediet met 49 duizend euro te verhogen.
 • Reitdiepzone fietspad (309 duizend euro): Dit onderdeel maakte deel uit van het complex Reitdiepzone. Hiervoor was een krediet beschikbaar gesteld van 1,3 miljoen euro. Na splitsing MVA-GREX was voor dit onderdeel geen krediet beschikbaar. Wij willen in juni 2019 voorstellen het krediet met 309 duizend euro te verhogen.
 • Van Lenneplaan (40 duizend euro): Op 28 september 2016 heeft de raad een uitvoeringskrediet van 450 duizend euro ter beschikking gesteld voor het herinrichtingsplan Van Lenneplaan. Bij de uitvoeringswerkzaamheden ontstond de mogelijkheid om een aantal aanvullende maatregelen direct mee te nemen. Hierdoor is de totale investering voor de herinrichting Van Lenneplaan op  490 duizend euro uitgekomen. Wij willen in juni 2019 de raad voorstellen het krediet met 40 duizend euro te verhogen.
ga terug