16. Financiële knelpunten

In dit hoofdstuk zijn de financiële knelpunten opgenomen waarvoor bij de begroting 2018 extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Daarmee zijn deze knelpunten voor 2018 opgelost. In de doorlopende cyclus van de begroting, najaarsnota, voorjaarsbrief en rekening worden de financiële knelpunten continu beoordeeld en bewaakt en wordt indien nodig over de knelpunten besloten.

In onderstaande overzichten staan voor welke knelpunten extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld zijn. Het betreffen knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft. In het eerste overzicht zijn alle knelpunten opgenomen waarvoor in voorgaande begrotingen middelen zijn gereserveerd. In het volgende overzicht staan alle knelpunten opgenomen die geïnventariseerd zijn bij de begroting 2018.

Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande
 begrotingen)Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

2018

2019

2020

2021

1. Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018

Thema Werken/ Sociaal

Activering

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

2. Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en Stationsgebied

-200

3. Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

-358

-776

0

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

-337

-611

-880

-880

4. Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)

-170

5. Regionalisering brandweer

-449

-449

-449

-449

6. Frictiekosten bezuinigingen

-1.100

7. VSD

Programmakosten niet meerjarig meegenomen (begroting 2016)

600

600

Toegang jeugd (begroting 2016)

700

Tekort Sociaal domein (begroting 2017)

-3.117

-2.161

-1.082

Aanvullen egalisatiereserve VSD ( begroting2017)

-500

-500

-2.000

8. Veiligheidsregio

-582

-642

-642

-642

9. Continuering spaarregeling ringwegen na 2016

-454

-454

-454

-454

10. Financiering gebiedsgericht werken (incidenteel)

-1.000

-1.000

Financiering gebiedsgericht werken (structureel)

-500

-500

-500

-500

11. Campusdiep

-120

-60

12. Terugloop omzet detachering SW

-100

-200

-200

13. Onderhoud Martiniplaza

-1.495

-1.495

-1.495

14. Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven

-95

-731

-1.116

-1.116

Doorwerking bezuinigingen op organisatie naar tarieven

-830

-1.090

-1.090

-1.090

15. Halveren taakstelling MKBA

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

16. Professionalisering evenementen

-50

17. Uitbreiding formatie ombudsman

-58

18. Aanvulling weerstandsvermogen (incidenteel)

-3.045

-1.789

-2.159

Aanvulling weerstandsvermogen (structureel)

-1.848

Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande
 begrotingen)

-18.902

-17.440

-18.943

-13.279

Knelpunten 2018 (bedragen 2018)

2018

2019

2020

2021

21. Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

-137

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

-304

22. Bijzondere bijstand

-1.900

-1.100

-1.100

-1.100

23. Collectieve zorgverzekering

-255

-255

-255

-255

24. BUIG – tekort 2017

-7.412

BUIG – vangnetregeling 2016

1.000

BUIG – tekort 2018

-8.135

BUIG – kosten maatregelen 2018

-945

BUIG – opbrengst maatregelen 2018

920

25. Omgevingswet

-1.000

26. Informatieveiligheid

-225

-225

-225

-225

27. Onderhoud Oosterpoort

-1.160

-1.160

-1.160

-1.160

28. Vervanging gele stenen binnenstad

-75

-148

-214

-252

29. Uitvoering taken omgevingslawaai (incidenteel)

-47

Uitvoering taken omgevingslawaai (structureel) 

-50

-50

-50

-50

30. Subsidie- en uitvoeringskosten SW

-665

-785

-250

0

31. Veiligheidsregio

-936

-978

-1.044

-811

32. Wmo/BW/Jeugd

-8.200

-6.400

-5.300

-4.300

33. Aanpak kindermishandeling 2018

-100

-100

-100

-100

34. Alternatief vervoer binnenstad

-125

-125

35. Schoonmaak sport accommodaties (incidenteel)

-21

Schoonmaak sport accommodaties (structureel)

-132

-132

-132

-132

36. Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

-1.935

-850

37. Strategische positionering

-200

38. Revitalisering Stadhuis (incidenteel)

-379

-379

-379

Revitalisering Stadhuis (structureel)

-589

39. Omgevingsdienst  Groningen

-200

-200

-200

-200

40. Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

-300

-300

41. Energieaanpak gebouwen

-90

-90

-90

-90

42. Uitvoering watervisie

-220

43. Aanpak mensen met verward gedrag

-40

-40

-40

-40

44. Interne verzelfstandiging OPSB

-75

-75

45. Verzelfstandiging CBK

-343

-326

-54

-22

46. Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

-1.254

-1.800

-1.800

-1.800

47. School Meerstad

-394

-394

-394

48. Voeding Stedelijk investeringsfonds

-17.323

49. MFA de Wijert

-140

-140

-140

50. Effecten knelpunten op SSC

-392

-301

-251

-251

Knelpunten 

-52.214

-16.353

-13.178

-12.352

Knelpunten tlv weerstandsvermogen

2018

2019

2020

2021

19. Outsourcing ICT

-5.969

-2.661

-1.348

Pm

20. Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

-160

-160

Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen

-6.129

-2.821

-1.348

Pm

ga terug