Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

Sociaal

Aantal inwoners

202.270

202.687

204.804

202.747 

Jongeren (0 t/m 19 jaar) 

18,6%

18,7%

18,5%

18,4% 

Middengroep (20 t/m 64 jaar)

67,9%

69,0%

68,4%

68,9% 

Ouderen (65 jaar en ouder)

12,5%

12,3%

13,0%

12,7% 

Sociaaleconomische gegevens

2015

2016

2017

2018

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)

802,75

807.3

829,7

916

Beroepsbevolking (15 - 64 jaar

152.389

152.909

152.666

%  arbeidsongeschiktheid 

5,9%

-

5,8%

%  werkloosheid

10,5%

9,1%

7,7%

7,6%

% WW-uitkeringen

-

-

2,4%

%  huishoudens met een bijstandsuitkering

8,7%

8,7%

8,4%

Ruimtelijke kerngegevens 

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.375

10.146

10.146

10.146 

% binnenwater

5,5%

7,3%

7,3%

7,3% 

% Functiemenging*

57,7%

57,9%

57,9%

Lengte van de wegen (km)

608

608

608

608

Woningvoorraad

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

Aantal woningen

99.250

101.169

103.000

101.946 

% Huurwoningen

61,2%

64%

53%

61% 

% koopwoningen

38,2%

36%

47%

39% 

Gemiddelde WOZ-waarde (euro's)

152.000

157.000

183.400

168.000 

Financieel in euro's

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

Totaal lasten

1.017.375.095

1.014.248.000

954.945.000

1.018.780.000 

Rekeningresultaat

53.555.0000

12.865.000

-

39.950.000 

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

37.720.000

44.598.000

40.478.000

30.996.000 

Ratio weerstandsvermogen

99%

97%

107%

105% 

Inkomsten gemeentefonds

453.884.000

454.166.000

466.417.000

492.016.000 

Opbrengst belastingen (totaal)

73.430.000

77.078.000

78.428.000

82.629.000

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

61.837.000

64.061.000

65.724.000

67.836.000

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

94.000

101.000

76.000

92.000

Opbrengst hondenbelasting

854.000

954.000

897.000

971.000

Opbrengst logiesbelasting

1.310000

1.625.000

1.317.000

1.884.000

Opbrengst precariobelasting

758.000

825.000

653.000

1.283.000

Opbrengst parkeerbelasting

8.577.000

9.512.000

9.761.000

 10.563.000

ga terug