2. Subsidies en inkomensoverdrachten

Nr

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Primitieve
 begroting

Actuele
begroting

Rekening
 2018

01.1

 Werk en activering 

6.062

6.516

8.524

01.2

 Inkomen en armoedeverlichting 

168.583

168.590

175.266

02.1

 Groningen Kennisstad 

861

841

1.302

02.2

 Aantrekkelijke stad 

1.383

7.483

7.378

02.3

 Bedrijvige stad 

650

809

499

02.4

 Overig econ en werkgelegenheid 

4.218

4.248

4.202

03.1

 Onderwijskansen 

8.337

10.439

6.553

03.2

 Voorkomen schooluitval 

1.488

1.488

1.403

04.1

 Sociaal klimaat 

19.181

20.573

20.526

04.2

 Passende ondersteuning en zorg 

177.463

195.955

201.243

05.1

 Sportieve infrastructuur 

881

1.062

784

05.2

 Jeugd in Beweging en Ruim Baan 

1.224

1.379

1.341

06.1

 Culturele infrastructuur 

9.597

9.803

10.075

06.2

 Deelname aan cultuur 

15.231

15.146

15.188

07.1

 Fiets 

0

0

2

07.2

 Openbaar vervoer 

159

159

165

07.3

 Auto 

0

0

88

07.4

 Parkeren 

0

49

51

07.5

 Verkeersveiligheid 

0

0

59

07.6

 Overig verkeer 

3

15

13

08.1

 Gezinnen 

291

291

41

08.2

 Jongerenhuisvesting 

0

0

50

08.3

 Wonen en zorg 

31

31

11

08.4

 Kwaliteit woningvoorraad 

0

0

936

08.5

 Betaalbaarheid en beschikbaarh 

0

0

0

08.6

 Cultuurhistorie en archeologie 

115

125

290

08.7

 Overig wonen 

71

71

-3

09.1

 Onderh & Beheer Openb Ruimte 

250

733

680

09.2

 Afvalinzameling en -verwerking 

3.601

3.601

4.184

10.1

 Veilige woon- en leefomgeving 

0

575

610

10.2

 Jeugd en veiligheid 

0

86

75

10.3

 Integriteit en veiligheid 

0

60

82

10.4

 Fysieke veiligheid 

16.217

16.217

16.188

11.1

 Publieke dienstverlening 

1.467

1.523

1.597

11.2

 Communicatie met de burger 

0

0

10

12.1

 College en Raad 

562

682

658

12.2

 Gebiedsgericht werken 

300

3.164

2.397

13.1

 Algemene inkomsten en post onv 

0

80

88

14.1

Overhead en ondsteun. organisa

0

9

57

 Hulpkostenplaatsen

2.151

1.729

1.469

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

440.377

473.532

484.082

ga terug