Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Het gebiedsgericht werken en het wijkwethouderschap is een waardevolle werkwijze waarin we actief bijdragen aan de wijkspecifieke opgaven en daarmee aan de ontwikkeling van de Stad. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners in de wijk. In aansluiting hierop experimenteren we met nieuwe vormen van zeggenschap in de wijk.

Gebiedsgericht werken betekent dat we niet overal hetzelfde doen. De cijfers en karakteristieken van het gebied en de daar aanwezige structuren, initiatieven en activiteiten vormen telkens het vertrekpunt. Elk gebied (stadsdeel, wijk en buurt) is immers anders. In sommige wijken gaat veel vanzelf en zorgen bewonersinitiatieven voor een positieve ontwikkeling van de wijk. In andere wijken is meer aandacht nodig en pakken we een actievere rol. Ook binnen wijken zijn dergelijke verschillen te zien. Daarom werken we vaak samen met bewonersinitiatieven en partijen aan de verbetering van de wijk. We hechten een groot belang aan een gemeente waar iedereen die wil, kan meedoen. Dat bevordert de samenhang en tolerantie in de wijk.

Gemeente Groningen in 2018, indeling in vijf gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West

Ontwikkelingen

Wijkwethouders, gebiedsteams en WIJ-teams
In 2015 zijn we gestart met wijkwethouders, gebiedsteams en WIJ-teams. Elke wethouder heeft naast zijn eigen reguliere portefeuilles de verantwoordelijkheid gekregen over het gebiedsgericht werken in zijn gebied. Een integraal samengesteld gebiedsteam adviseert en ondersteunt de wijkwethouder en draagt zorg voor afstemming en samenwerking met de onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Via de gebiedsteams worden ideeën en initiatieven vanuit de wijk samengebracht met de opgaven van de gemeente. Per 1 januari 2018 zijn de WIJ-teams verzelfstandigd in de stichting WIJ Groningen.

Met het verstevigen van de gebiedsteams en de integrale samenwerking werken we aan de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken. Het proces om te komen tot gebiedsprogramma’s en een gebiedsgerichte begroting kregen een stevige impuls. Met de gebiedswijzers lieten we zien wat de gemeente van plan was in een gebied. Deze zijn op kleine schaal verspreid en goed ontvangen.

Het gebiedsgericht werken is begin 2018 ook in Ten Boer gestart. Eind 2018 is het gebiedsteam Haren geformeerd. We ontwikkelden manieren van werken die passen bij het dorpse karakter van deze gebieden. We hebben voorgesorteerd op de situatie van de nieuwe gemeente in 2019. Nabijheid, benaderbaarheid en ruimte voor initiatief staan daarbij centraal.
 
Nieuwsbrieven en Magazine ‘Groots in Groningen’
Eind 2017 zijn we gestart met het informeren van bewoners door middel van nieuwsbrieven met nieuws over wat er speelt in een gebied. Wekelijks verschijnen er zeven van deze nieuwsbrieven, voor elk gebied inclusief Haren en Ten Boer. Met ruim 12.000 abonnementen na één jaar blijkt dit in een behoefte te voorzien. In 2018 brachten we, naast een formele Evaluatie van het Gebiedsgericht Werken (‘De oogst en lessen van 4 jaar gebiedsgericht werken’) ook een Magazine uit, dat beeldend verslag doet van wat er in de verschillende wijken en dorpen is gerealiseerd, en hoe de samenwerking op veel verschillende manieren vorm kreeg.

Wijkvernieuwing 3.0
Vijf woningcorporaties en de gemeente hebben in september hun plan gepresenteerd om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Nijestee, De Huismeesters, Lefier, Patrimonium en Wierden en Borgen willen met de gemeente en bewoners werken aan gemengde wijken waarin plaats is voor iedereen. Door te investeren in goede, duurzame woningen in diverse segmenten en door de woonomgeving op te knappen, komen er nieuwe kansen voor ontmoeting, gesprek en toegang tot woningen, werk en onderwijs. De eerste vier wijken zijn Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert. De toelichting is te vinden in de verantwoording van het gebiedsprogramma. Deze vier wijkvernieuwingsplannen zijn het resultaat van een intensieve en goede samenwerking. De sociale problemen waar kansarme groepen mee kampen, pakken we aan door de wijken te vernieuwen.

De Week van de Democratie
De week voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing (14-21 november 2018) stonden de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer in het teken van de Week van de Democratie. Met enerzijds als doel om het belang van een vitale lokale democratie te benadrukken, anderzijds om de aandacht te richten op de gemeenteraadsverkiezing en de opkomst te bevorderen. Er werden meer dan 40 activiteiten door 30 partijen georganiseerd. Basisschoolklassen en studenten van het Noorderpoort college en het Alfa-college werden ondergedompeld in de lokale democratie. Talloze verkiezingsdebatten in Haren, Ten Boer en Groningen waren goed voor ruim 1000 bezoekers. Gedurende de week waren er allerlei activiteiten in de bibliotheken en het Groninger Forum. Op de landelijke dag van de democratie (16 november) werd het Noordelijke congres ‘Bouwen aan de democratie’ georganiseerd. Een dag voor de verkiezingen werd ‘Feest van de Democratie’, vol inspiratie en kennisdeling, georganiseerd voor 150 actieve bewoners. De week werd afgesloten met de gemeenteraadsverkiezingen en de uitslagavond. Ondanks de tegenvallende verkiezingsopkomst concluderen we dat deze week geslaagd is.

Geld
Programmaonderdelen zijn niet altijd te realiseren binnen het tijdsbestek van een jaar. Dit heeft te maken met processen die kalenderjaren overstijgen en tijdslijnen van besluitvormingsprocessen binnen onze organisatie. Voor een zorgvuldig participatieproces kunnen de beschikbare middelen niet volledig worden uitgeven daarom heeft de raad een bestedingstermijn van 2 jaar vastgesteld. Het resultaat van het gebiedsprogramma 2017 is daarom meegenomen in de uitgaven die de gebiedsteams hebben gedaan. De verantwoording over deze uitgaven nemen we daarom mee in deze jaarrekening.

Totaal resultaat deelprogramma 12.2 gebiedsgericht werken (V 2,232 miljoen)

  • Gebiedsprogramma 2017/2018 (V 2,095 miljoen)

Gebiedsprogramma 2017: 0,706 miljoen euro
Gebiedsprogramma 2018: 1,522 miljoen euro
Van het resultaat van 2,095 miljoen euro wordt 0,567 miljoen euro gereserveerd voor de meerjarige projecten Heerdenaanpak, Coöperatieve Wijkraad en de Buurtaccommodaties Oosterparkwijk.

  • Meerjarenprogramma Koersdocumenten wijkvernieuwing (V 0,765 miljoen)

De raad heeft op 21 februari 2018 ingestemd met het uitvoeringsprogramma "Koersdocumenten Wijkvernieuwing" en hiervoor 1,750 miljoen euro aan middelen vanuit het Stedelijk Investeringsfonds beschikbaar gesteld. De restant middelen van 0,765 miljoen wordt toegevoegd aan de begroting 2019.

  • Wijkontwikkeling Selwerd (N 0,696 miljoen)

In 2018 zijn voor een bedrag van 696 duizend euro aan kosten gemaakt voor de verdere wijkontwikkeling Selwerd. Deze kosten worden ten laste gebracht van de hiervoor geoormerkte middelen in het Stedelijk Investering Fonds (SIF).

  • Overig  (V 0,068 miljoen euro)

Specificatie gebiedsprogramma 2017/2018 (V 2,095 miljoen euro)

Integraal gebiedsgericht 2017
(bedragen x1,000 euro)

Resultaat
2017

Realisatie
2018

Resultaat/
 reserve

Totaal

1.600

1.027

573

Integraal gebiedsgericht 2018
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2018

Realisatie
2018

Resultaat/
 reserve

Algemeen

1.070

1.032

38

Centrum

700

589

111

Oude Wijken

760

494

266

Zuid

900

384

516

Oost

955

718

237

West

920

566

354

Totaal

5305

3.783

1.522

ga terug