17. Bezuinigingen

In deze rekening beperken wij ons tot de openstaande opgave voor 2018, aangevuld met bezuinigingen die nog niet structureel zijn ingevuld. Wij maken daarbij onderscheid in bezuinigingen op de organisatie en overige bezuinigingen.

Totaal
(Bedragen x1.000 euro)

Opgave
voor 2018

Realisatie
2018

Afwijking

Verschil
Rek vs VGR2

Bezuinigingen op de organisatie

                7.739

                4.039

               -3.700

                  -533

Overige bezuinigingen

                5.675

                3.404

               -3.050

                  -1.719

Totaal

             13.414

                7.443

              -6.750

              -2.252

Het nadeel op de bezuinigingen bedraagt afgerond 6,8 miljoen euro. Dat is bijna 2,3 miljoen nadeliger dan in de tweede voortgangsrapportage (VGRII) als prognose is aangegeven. Het resultaat en de afwijking ten opzichte van VGRII wordt hierna toegelicht.

Specificatie bezuiniging op de
 organisatie
(Bedragen x1.000 euro)

Opgave
voor 2018

Realisatie
2018

Afwijking

Verschil
Rek vs VGR2

Maatregelen eigen organisatie

                6.139

                3.008

               -3.131

                  -563

Inkoopvoordeel inleenkrachten

                1.600

                    332

               -1.268

                       -  

Uitvoeringsbudget bezuinigingen

                       -  

                    100

                    100

                       -  

Vrijval weglekbudget

                       -  

                    388

                    388

                       -  

Overdekking overige maatregelen

                    211

                    211

                      30

Totaal

                7.739

                4.039

              -3.700

                  -533

Maatregelen eigen organisatie (N 3,1 miljoen euro)

Voor 2018 is de bezuinigingstaakstelling voor de organisatie bepaald op 6,1 miljoen euro. Daarvan verwachten dit jaar 3,1 miljoen euro niet te realiseren. Dit nadeel is inclusief een forse krimpopgave van het Shared Service Center (SSC) als gevolg van minder overheadtaken. Door krimp van de organisatie, onder andere als gevolg van de outsourcing ICT en de vorming van het Noordelijk belastingkantoor, moet ook het SSC mee krimpen. Het gaat hier vooral om reductie van de personele omvang wat meer tijd kost. Het resultaat is daarom ook 563 duizend euro nadeliger dan in VGRII gemeld.

Aanbestedingsvoordeel inleen (N 1,3 miljoen euro)
De bezuiniging op de organisatie willen wij voor een deel invullen door een aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten van 1,6 miljoen euro. Het nieuwe contract met Randstad is op 1 september 2017 ingegaan. De besparing geldt alleen voor nieuwe inleen-overeenkomsten van Randstad vanaf die datum. Veel oude overeenkomsten lopen nog door en kunnen juridisch niet worden omgezet. In die gevallen geldt het voordeel niet. Daarom hebben wij de taakstelling slechts voor een bedrag van 332 duizend euro gerealiseerd. Dat betekent een nadelig rekeningresultaat van 1,268 miljoen euro.

Uitvoeringskosten (V 100 duizend euro)
Om de bezuinigingen op de organisatie te kunnen realiseren is in de begroting een uitvoeringsbudget opgenomen van 100 duizend euro. Dit budget hebben wij in 2018 niet ingezet en valt daarmee vrij ten gunste van de bezuinigingsopgave.

Weglek bezuinigingen (V 388 duizend euro)
In de begroting is een budget voor weglekeffecten bij tarieven als gevolg van bezuinigingen opgenomen. Het budget wordt in de jaren 2017 tot en met 2019 ingezet. In 2018 is niet het volledige budget nodig. Dit leidt daarmee tot een incidenteel voordeel van 388 duizend euro.  

Overig (V 211 duizend euro)
Op de diverse overige bezuinigingsmaatregelen noteren wij een voordeel van 211 duizend euro.

Specificatie overige bezuinigingen
(Bedragen x1.000 euro)

Opgave voor 2018

Realisatie
2018

Afwijking

Verschil
Rek vs VGR2

Verhoging dekkingsgraad tarieven

                    125

                       -  

                  -125

                       -  

Groninger Archieven

                    100

                       -  

                  -100

                       -  

Outsourcing ICT

                    800

                     -95

                  -895

                  -312

Besparing vastgoed

                2.000

                1.312

                  -688

                  -415

MKBA subsidies

                1.000

                1.000

                       -  

                       -  

Noordelijk belastingkantoor

                       -  

                       -  

                       -  

                       -  

Parkeervergunning

                    200

                    200

                       -  

                       -  

Invoeren restwaarde vaste activa

                1.200

                   16

                  -1.184

                  -1.184

Gem. Backoffice Inkomen (GBI)

                    250

                    192

                     -58

                    192

Totaal

                5.675

               2.625

              -3.050

                  -1.719

Verhoging dekkingsgraad tarieven cultuur (N 125 duizend euro)

In het coalitieakkoord 2015-2018 is een besparing van 1 miljoen euro vanaf 2016 opgenomen en ingeboekt op dekkingsgraad tarieven. In de begroting 2016 is voor een bedrag van 750 duizend euro een alternatieve bezuiniging gevonden. Er resteerde een bedrag van 250 duizend euro die voor de helft is gerealiseerd op de sporttarieven.  Het resterende bedrag van 125 duizend euro moet worden gerealiseerd via de culturele tarieven. Wij houden er rekening mee dat wij deze taakstelling in 2018 niet kunnen realiseren. Dat betekent een tekort van 125 duizend euro.

Groninger Archieven (N 100 duizend euro)
In de begroting 2018 hebben wij een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de Groninger Archieven. Voor de jaren 2018 en 2019 blijkt deze bezuiniging niet reëel.

ICT (N 895 duizend euro)
In 2018 is een stijging zichtbaar van het aantal ICT-middelen dat door de organisatie worden gebruikt. De toename van de vraag sluit aan bij de verdere digitalisering binnen de gemeente, maar staat haaks op de bezuinigingsopdracht. De kostenstijging en daarmee het nadeel bedraagt 895 duizend euro. Dat is 312 duizend euro nadeliger dan in VGRII verondersteld. Dat komt vooral omdat wij in VGRII nog uit zijn gegaan van dekking van het tekort binnen de bedrijfsvoering van het SSC. Dat blijkt op rekeningbasis niet mogelijk te zijn.

Besparing vastgoed (N 688 duizend euro)
Ter dekking van de begroting is een bezuiniging op vastgoed vastgesteld van structureel 2 miljoen euro. Voor een bedrag van 688 duizend euro hebben wij de taakstelling niet kunnen realiseren. Wij hadden verwacht dit jaar met de verkoopopbrengst van een aantal gebouwen deze besparing te realiseren. De verkoop is door verschillende oorzaken echter doorgeschoven naar 2019. Dat verklaart ook het verschil van het rekeningresultaat ten opzichte van de prognose in VGRII.

Invoeren restwaarde maatschappelijk vastgoed (N 1,2 miljoen euro)
Vanuit de gedachte om een integraal en volledig activeringsbeleid te hanteren, is besloten dat de gemeente restwaardes gaat hanteren voor het gehele vastgoed. Als gevolg hiervan is in de begroting 2018 een taakstelling opgenomen van 1,2 miljoen euro met betrekking tot de invoering van restwaarde en de hieruit voortvloeiende lagere kapitaallast voor het maatschappelijk vastgoed. Voor het kernvastgoed, de parkeergarages en enkele uitzonderingen werd reeds restwaarde gehanteerd.
De regels hieromtrent zijn vastgelegd in de financiële verordening (FV) 2018, welke met ingang van 1 januari 2018 in werking is getreden. In deze verordening is onder andere bepaald dat restwaarde wordt ingevoerd voor het vastgoed en dat de ‘onderhoudsbenadering’ wordt toegepast in plaats van de ‘componentenbenadering’.
Wij hebben per gebouw de restwaarde bepaald en de onderhoudsbenadering toegepast. Op basis van gedetailleerde berekening komen wij in 2018 tot een nadeel van 1,2 miljoen euro, gelijk aan de taakstelling. Dat heeft vooral te maken met incidentele dotaties aan de onderhoudsvoorziening. Structureel wordt de taakstelling gerealiseerd.

Het nadeel van 1,2 miljoen euro is als volgt op programmaniveau te specificeren.

Programma (Bedragen x1.000 euro)

 Resultaat

03 Onderwijs

1.359

05 Sport en bewegen

-1.135

12 College, raad en gebiedsgericht werken

-1.200

14 Overhead en ondersteuning organisatie

-157

Overige programma's

-51

Totaal

-1.184

Gemeenschappelijke backoffice inkomen GBI (N 58 duizend euro)
Binnen de uitvoering van de bijstand wordt landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk backoffice inkomen. Deze maakt uitvoering van backoffice taken op landelijk of regionaal niveau mogelijk. In de begroting hebben wij hiervoor per 2018 een besparing ingeboekt van structureel 250 duizend euro. De vorming van het GBI loopt vertraging op en is op zijn vroegst in 2021 operationeel. De bezuiniging hebben wij in 2018 niet gerealiseerd. Doordat er een vrijval is op een aantal bedrijfsvoering-budgetten kunnen we een deel van de bezuiniging incidenteel in 2018 oplossen.

ga terug