Emu saldo

 

 (bedragen x 1.000 euro)

Balansstand 31-12-2017 

Balansstand 31-12-2018 

Mutaties 2018

EMU-SALDO

-67.337

Mutaties 2018

Activa

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

372.390

419.554

47.164

Uitzettingen

0

0

0

Vlottende activa

Uitzettingen

163.992

143.850

-20.142

Liquide middelen

651

1.469

818

Overlopende activa

63.289

59.009

-4.280

Passiva

Vaste passiva

Vaste schuld

1.223.599

1.357.186

133.587

Vlottende passiva

Vlottende schuld

243.415

202.337

-41.078

Overlopende passiva

40.849

39.237

-1.612

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

Toelichting
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het EMU-saldo van de gemeente Groningen voor 2018 komt uit op 67,3 miljoen euro negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 67,3 miljoen euro groter zijn dan de inkomsten.
Dit komt met name doordat de toename van de materiële vaste activa (59,7 miljoen euro) volledig zijn gefinancierd door het aantrekken van nieuwe langlopende leningen.

Het EMU-saldo is een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie van de gemeenten. In bovenstaande tabel is geen vooruitblik opgenomen voor 2019. Dit omdat dit voor vergelijkingsdoeleinden geen toegevoegde waarde heeft. Immers vanaf 2019 is er sprake van een nieuwe gemeente Groningen. In de begroting 2019 is het EMU-saldo toegelicht voor de nieuwe gemeente.

ga terug