13. Kapitaallasten

Immateriële vaste activa
(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijving
2018

Rente
2018

Schouwburg

27

11

Totaal  materiële vaste activa

27

11

Materiële vaste activa
(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijving
2018

Rente
2018

Gronden en terreinen

4

2.146

Woonruimten

50

1

Bedrijfsgebouwen

9.663

8.539

Grond, weg & waterbouwkundige werken

4.665

3.453

Vervoersmiddelen

1.830

152

Machines, apparaten en installaties

3.813

398

Totaal overige materiële vaste activa 

                   14.475

8.795

Totaal  materiële vaste activa

34.500

23.484

Financiële vaste activa (bedragen x 1.000 euro)

Aflossing
2018

Rente
2018

Totaal woningbouwleningen

7.836

3.759

Totaal deelnemingen

5.032

8.822

Overige verbonden partijen

1100

58

Overige langlopende leningen

950

147

Totaal  financiële vaste activa

14.918

12.786

ga terug