Programma 10: Veiligheid

In de gemeente Groningen voelen mensen zich veilig. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg. In het coalitieakkoord 2014 -2018 is de nadruk gelegd op een veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid, integriteit en veiligheid en fysieke veiligheid.

Veiligheid is zeer verweven met de beleidsterreinen in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg , programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte en paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken .
Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema’s bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Als gemeente verzorgen wij veelal de coördinatie en regie van deze samenwerking en afstemming.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 23.779

2,3 %

Baten

€ 4.816

0,5 %

ga terug