Hoofdstuk 4. Voorzieningen

Hoofdstuk 4.1 Verloopoverzicht voorzieningen

Naam Voorziening
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
01-01-2018

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Saldo
31-12-2018

afkoop OH begraven

1.343

2.861

374

3.830

Afvalstoffenheffing

3.806

947

2.860

Ambulancedienst

64

64

0

Expl Euvelgunnerweg

351

351

Groot onderhoud gebouwen

9.396

2.267

1.241

10.423

Groot onderhoud Oosterpoort

206

122

160

168

Groot Onderhoud Welzijn

0

400

204

196

Legaat Andrea Elkenbracht

216

216

Milieusanering sportvelden

0

319

319

Nazorgvoorziening

287

11

51

248

Onderhoud museum

1.827

446

310

1.962

Onderhoud Muziekschool

209

40

1

248

Onderhoud parkeergarages

865

1.173

853

1.184

Onderhoud sportaccommodaties

0

1.574

1.574

Onderhoud vensterscholen

1.043

617

615

1.046

Pensioenen wethouders

4.370

355

68

4.656

Reorganisatie

4.981

972

971

770

4.212

Riolering groot onderhoud

26

96

122

Riolering vervangingsinvesteri

3.014

2.220

3.321

1.912

Voorziening risico BTW

118

114

4

0

Vz reorg casusregie

1.340

10

437

913

Wachtgeld wethouders

0

292

292

Totaal

33.464

13.776

9.732

774

36.734

ga terug