14. Sisabijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D1 / 01

Indicatornummer: D1 / 02

€ 686.626

€ 484.253

OCW

D10

VolwasseneducatieContactgemeenten

Verstrekte uitkering (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D10 / 01

Indicatornummer: D10 / 02

Indicatornummer: D10 / 03

Indicatornummer: D10 / 04

€ 2.422.914

€ 2.387.714

€ 267.699

€ 0

OCW

D1A

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Besteding (jaar T)

Besteding aan contactschool (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle nvt

Aard controle R

Indicatornummer: D1A / 01

Indicatornummer: D1A / 02

Indicatornummer: D1A / 03

Indicatornummer: D1A / 04

€ 272.066

€ 0

€ 272.066

€ 104.112

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)
                                                                           Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018
                                  Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01

Indicatornummer: D9 / 02

Indicatornummer: D9 / 03

Indicatornummer: D9 / 04

€ 2.617.999

€ 236.000

€ 62.378

€ 354.953

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten)  uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: D9 / 05

Indicatornummer: D9 / 06

Indicatornummer: D9 / 07

Indicatornummer: D9 / 08

Indicatornummer: D9 / 09

1

Ja

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) 

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding t/m jaar T

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01

Indicatornummer: E3 / 02

Indicatornummer: E3 / 03

Indicatornummer: E3 / 04

Indicatornummer: E3 /  05

Indicatornummer: E3 / 06

1

576.257.ag

€ 6.122

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

111.381.ag

€ 9.231

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

2015.018.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4

2015.030.00

€ 3.096

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

5

576.279.03

€ 7.090

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

6

2016.057.00

€ 5.621

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

7

576.254.00

€ 6.895

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

8

576.259.00

€ 5.810

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

9

576.256.03

€ 9.473

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

10

576.258.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

11

111.372.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

12

457.102.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

13

576.258.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

14

576.253.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

15

2017.013.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

16

576.259.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

17

2017.014.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

18

2017.014.01

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

19

457.103.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

20

457.104.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 07

Indicatornummer: E3 / 08

Indicatornummer: E3 / 09

Indicatornummer: E3 / 10

Indicatornummer: E3 /  11

Indicatornummer: E3 / 12

1

576.257.ag

€ 6.122

€ 0

€ 0

Ja

2

111.381.ag

€ 131.391

€ 0

€ 0

Nee

3

2015.018.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

4

2015.030.00

€ 3.096

€ 0

€ 0

Ja

5

576.279.03

€ 7.090

€ 0

€ 0

Ja

6

2016.057.00

€ 5.621

€ 0

€ 0

Nee

7

576.254.00

€ 6.895

€ 0

€ 0

Ja

8

576.259.00

€ 5.810

€ 0

€ 0

Ja

9

576.256.03

€ 9.473

€ 0

€ 0

Nee

10

576.258.00

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

11

111.372.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

12

457.102.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

13

576.258.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

14

576.253.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

15

2017.013.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

16

576.259.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

17

2017.014.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

18

2017.014.01

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

19

457.103.03

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

20

457.104.03

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2018

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW


Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ


Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01

Indicatornummer: G2 / 02

Indicatornummer: G2 / 03

Indicatornummer: G2 / 04

Indicatornummer: G2 / 05

Indicatornummer: G2 / 06

€ 148.883.160

€ 2.989.730

€ 6.605.141

€ 72.911

€ 491.275

€ 4.184

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07

Indicatornummer: G2 / 08

Indicatornummer: G2 / 09

Indicatornummer: G2 / 10

Indicatornummer: G2 / 11

Indicatornummer: G2 / 12

€ 4.364.952

€ 372.624

€ 8.948

€ 1.284.595

 0

 Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.                                     

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01

Indicatornummer: G3 / 02

Indicatornummer: G3 / 03

Indicatornummer: G3 / 04

Indicatornummer: G3 / 05

Indicatornummer: G3 / 06

€ 1.996.382

€ 297.250

€ 226.517

€ 757.600

€ 168.057

€ 2.695

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07

Indicatornummer: G3 / 08

Indicatornummer: G3 / 09

€ 16.651

€ 0

Ja

GRO

GRO21C

Regiospecifiek pakket (RSP)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het

Totale besteding in jaar T

Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Groningen

De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 01

Indicatornummer: GRO2C / 02

Indicatornummer: GRO2C / 03

Indicatornummer: GRO2C / 04

Indicatornummer: GRO2C / 05

Indicatornummer: GRO2C / 06

1

2018-065.216/45/A.12

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 7.509.568

€ 0

€ 7.509.568

2

2015-44281a

2.5 Openbaar vervoer

€ 135.665

€ 0

€ 3.880.085

3

2015-53.776/50/A. 20, VV

2.5 Openbaar vervoer

€ 1.106.553

€ 0

€ 3.731.559

4

2016-66.992/46/A. 9, VV

2.5 Openbaar vervoer

€ 1.085.727

€ 0

€ 1.324.177

5

2016-17.221/13/A. 10, VV

2.5 Openbaar vervoer

€ 167.725

€ 0

€ 3.559.239

6

2012-06765/8/A. 13, VV

2.5 Openbaar vervoer

€ 148.775

€ 0

€ 35.024.248

Kopie beschikkingsnummer

De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van alleen provinciale middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 07

Indicatornummer: GRO2C / 08

Indicatornummer: GRO2C / 09

Indicatornummer: GRO2C /10

Indicatornummer: GRO2C/ 11

1

2018-065.216/45/A.12

€ 7.509.568

€ 0

€ 7.509.568

Nee

2

2015-44281a

€ 135.665

€ 0

€ 3.880.085

Ja

3

2015-53.776/50/A. 20, VV

€ 1.106.553

€ 0

€ 3.731.559

Nee

4

2016-66.992/46/A. 9, VV

€ 1.085.727

€ 0

€ 1.324.177

Nee

5

2016-17.221/13/A. 10, VV

€ 166.350

-€ 678

€ 3.530.732

Nee

6

2012-06765/8/A. 13, VV

€ 45.153

€ 0

€ 10.629.859

Nee

GRO

GRO2C

Verkeer en vervoer Groningen

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het

Totale besteding in jaar T

Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Groningen

De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 01

Indicatornummer: GRO2C / 02

Indicatornummer: GRO2C / 03

Indicatornummer: GRO2C / 04

Indicatornummer: GRO2C / 05

Indicatornummer: GRO2C / 06

1

2016-38305

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 1.316.410

€ 398.446

€ 1.714.856

Correctie betreft 2016-2017

2

2018-089837

2.5 Openbaar vervoer

€ 150.407

€ 3.786.173

€ 3.936.580

Correctie betreft 2015-2017. Inhoudelijke rapportage akkoord.
Beschikkingsnummer volgens BZK lijst 2015-51442. Beschikkingsnummer conform beschikking aangehouden in Sisalijst :2018-089837

3

2018-083816

2.5 Openbaar vervoer

€ 0

€ 0

€ 0

4

2017-034547

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 0

€ 0

€ 0

5

2018-047446

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 0

€ 0

€ 0

6

2018-051795

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 9.128

€ 0

€ 9.128

7

2018-018748

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 198.879

€ 0

€ 198.879

8

2018-051782

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 84.465

€ 0

€ 84.465

9

2017-080373

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 42.394

€ 0

€ 42.394

Kopie beschikkingsnummer

De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van alleen provinciale middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 07

Indicatornummer: GRO2C / 08

Indicatornummer: GRO2C / 09

Indicatornummer: GRO2C /10

Indicatornummer: GRO2C/ 11

1

2016-38305

€ 320.000

€ 0

€ 320.000

Ja

2

2018-089837

€ 150.167

€ 3.628.763

€ 3.778.930

Ja

3

2018-083816

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

4

2017-034547

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

5

2018-047446

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

6

2018-051795

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

7

2018-018748

€ 45.845

€ 0

€ 45.845

Nee

8

2018-051782

€ 45.210

€ 0

€ 45.210

Ja

9

2017-080373

€ 27.556

€ 0

€ 27.556

Nee

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Gemeenten

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Afspraak

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Realisatie

Besteding (jaar T)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicatornummer: H1 / 01

Indicatornummer: H1 / 02

Indicatornummer: H1 / 03

47

45

€ 790.388

ga terug