Paragraaf 6: Verbonden partijen

PG & Z (RIGG/ GGD)

Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het belang waarvoor de Regeling is getroffen is om door een doelmatige organisatie en coördinatie via intergemeentelijke samenwerking uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen:

  • Bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking;
  • Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
  • (Doen) organiseren van zorg aan de bevolking;
  • Inkoop van de jeugdhulp (tot en met 2020).

Relatie met programma

4. Welzijn, gezondheid, zorg

Deelnemende partijen

De Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Een lid van het College van de gemeente Groningen is voorzitter van het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur, dat gevormd wordt door de portefeuillehouders Gezondheid en Jeugd van de Groninger gemeenten. Jeugdhulp is gemandateerd aan het DB.

Financieel belang

Het financieel belang bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste worden de taken voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door GGD Groningen, onderdeel van de gemeente Groningen zelf. Ook de taken voor de RIGG worden door personeel van de gemeente Groningen uitgevoerd. Daarnaast worden er middelen in de vorm van een gemeentelijke bijdrage verstrekt van bijna 5,2 miljoen euro en een lening voor de financiering van een Mobiele Röntgen Unit ad 1 miljoen euro. Jaarlijks wordt hierop 100 duizend euro afgelost. Per 31 december 2018 staat van deze lening naar verwachting nog 0,5 miljoen euro open. De RIGG ontvangt een financiële bijdrage voor instandhouding van de organisatie.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 2,8 miljoen euro en op 31 december 1,9 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 9,5 miljoen euro en op  31 december 33,3 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 0,9 miljoen euro negatief.

Financiële risico’s

  Geen.

ga terug