Hoofdstuk 6. Balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige inkoopcontracten

In de categorie niet uit de balans blijkende verplichtingen worden de meerjarige inkoopcontracten met een resterende contractwaarde van 1 miljoen of hoger opgenomen.

MEERJARIGE RAAM CONTRACTEN
(bedragen  x 1.000 euro)
Omschrijving Domein

 Resterende
 contract waarde 

Einde
 contract

Ruimtelijk

3.051

2019

Ruimtelijk

6.700

2020

Ruimtelijk

2.400

2021

Ruimtelijk

4.567

2022

Bedrijfsvoering en overig

2.067

2020

Bedrijfsvoering en overig

31.108

2020

Renteswap

Rente swap
(bedragen x 1.000 euro)Tegenpartij

Onderliggende lening *

Variabel rente percentage

Vast rente percentage

Einddatum contract

Marktwaarde

ABN-AMRO

1.696

6 mnds euribor

4,7525%

2031

-537

* Hoofdsom per balansdatum

1.696

Ten behoeve van het afdekken van het renterisico op een langlopende lening met een variabele rente (zijnde de 6-maands Euribor) heeft de gemeente Groningen een renteswap afgesloten. Op grond van dit contract dient de gemeente Groningen over de hoofdsom van de langlopende lening een vaste rente te betalen en ontvangt de gemeente Groningen een variabele rente over de hoofdsom van de Interest Rate Swap Vanilla.
Het contract kent geen verplichting om een onderpand voor de negatieve marktwaarde aan te houden (margin call). Ook is er geen sprake van een clausule waarbij de tegenpartij het contract kan opzeggen. De hedge-relatie is volledig effectief. Het betreft hier een ABN-AMRO Single A-rating met een negatieve marktwaarde van 537 duizend euro.

Gewaarborgde geldleningen

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Hoofdsom

Restant
 31-12-2017

Nieuwe
gewaarborgde geldleningen

Totaal van de gewone en buitengewone aflossing

Restant
31-12-2018

Dekking

Garantie sociale woningbouw (WSW)

1.583.431

1.494.947

61.900

133.734

1.423.113

-

Garantie aankoop eigen woning (WEW)

1.076.000

26.000

1.050.000

-

Garantie Startersfonds Triodos

180

152

80

79

153

100%

Garantie Sportverenigingen

127

123

100

16

207

50%

Totaal gewaarborgde geldleningen

1.583.738 

2.571.222

62.080

159.829

2.473.473

De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is in 1983 opgericht met als doel de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemende woningcorporaties te bevorderen. Tegen betaling van een borgstellingsvergoeding door de betreffende woningcorporaties biedt het WSW-zekerheid aan geldgevers van die woningcorporaties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de geborgde geldleningen. Daarvoor beschikt het WSW over meerdere buffers. De laatste buffer bestaat uit de achtervang van Rijk en gemeenten, die indien nodig het WSW voorzien van renteloze leningen. Deze renteloze leningen worden terugbetaald als het vermogen van het WSW weer op voldoende peil is. De renteloze leningen worden verdeeld volgens de verhouding 50% Rijk, 25% schadegemeenten en 25% alle gemeenten op basis van het relatieve aandeel. De meest recente opgave van het WSW geeft aan dat 1,423 miljard euro betrekking heeft op de achtervang van de gemeente Groningen.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht. Tegen betaling van een premie kan een huizenkoper (de hypotheekgever) via NHG een rentevoordeel op een hypothecaire geldlening verkrijgen en worden de financiële risico’s die samenhangen met deze lening beperkt. Het WEW beschikt hiervoor over een fondsvermogen (1,0 miljard euro) dat is gevormd door de ontvangen premies. Indien dit fondsvermogen ontoereikend is, wordt aanspraak gemaakt op de achtervang van Rijk en gemeenten. Deze dienen het fondsvermogen aan te vullen met renteloze leningen, die door het WEW worden terugbetaald als het fondsvermogen door nieuwe premieontvangsten weer op peil is gebracht. Voor garanties die zijn afgegeven tot en met 31 december 2010 is sprake van 25% achtervang van de schadegemeenten.  Aangezien er geen nieuwe leningen onder Groningse achtervang meer worden aangegaan en er op bestaande leningen wordt afgelost, zal dit bedrag jaarlijks verder afnemen.

In juni 2016 heeft de raad besloten tot oprichting van een startersfonds in samenwerking met de Triodosbank. Door dit fonds worden initiatieven in de stad mogelijk gemaakt voor tijdelijk ruimtegebruik. Daardoor wordt de economische kracht van de stad versterkt. De Triodosbank verstrekt kredieten, met behulp van gemeentelijk geld worden zekerheden afgegeven. In 2018  is 1 garanties afgegeven.

In juni 2016 heeft de raad de regeling garantstelling leningen breedtesport vastgesteld. Deze regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Waarborgfonds Sport. Onder deze regeling zijn 3 garanties afgegeven.

Deelneming Martiniplaza
Martiniplaza heeft in haar jaarrekening een vordering opgenomen op de gemeente Groningen in verband met de opgelopen schade door de aanleg van de zuidelijke ringweg. Deze vordering is bij de gemeente Groningen nog niet ontvangen en nog in onderzoek. Daarom is deze vordering niet als schuld op de balans opgenomen, maar onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

ga terug