Hoofdstuk 6. Balans

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

Netto vlottende schulden < 1 jaar
(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Overige kasgeld leningen

73.500

109.500

Bank- en girosaldo

29.031

25.844

Overige vlottende schulden

99.784

108.071

Vlottende schuld

202.315

243.415

Overige kasgeldleningen
Dit betreft kortlopende leningen (< 1 jaar) waarbij de rente gedurende de looptijd vast staat.

Banksaldi
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het saldo van de bankrekening die wordt aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten..

Overige schulden
Hieronder worden de kortlopende schulden aan publiekrechtelijke lichamen, aangegane verplichtingen en crediteuren derden opgenomen.

ga terug