Hoofdstuk 6. Balans

Immateriële vaste activa

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bestaan voornamelijk uit de plankosten voor het ontwikkelen van het  stationsgebied. Daarnaast zijn in 2018 kosten gemaakt voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de ALO-locatie.

Bijdrage aan Activa van derden
(bedragen x 1.000 euro)
Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2017

Vermeerdering 2018

Afschrijving 2018

Boekwaarde 31-12-2018

Rente 2018

Totaal kapitaallasten

Schouwburg

499

27

472

11

38

Totaal

499

0

27

472

11

38

ga terug