Hoofdstuk 6. Balans

Eigen vermogen

Eigen Vermogen

(bedragen x 1.000 euro)

Saldo 31-12-2017

Resultaat vorig jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2018

Algemene reserve

44.598

12.174

11.520

37.296

30.996

Bestemmingsreserve

211.962

690

40.805

81.233

173.722

Totaal

256.560

12.864

52.325

118.529

204.719

Voor een uitgebreide detaillering en beschrijving van de reserves wordt verwezen naar Hoofdstuk 5: Reserves .

Het totaal saldo van de reserves is afgenomen van 256,6 miljoen euro naar 204,7 miljoen euro. De reserves zijn onderverdeeld in de algemene egalisatiereserve en diverse bestemmingsreserves.

Gerealiseerd resultaat

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Gerealiseerd resultaat

39.950

12.864

Dit is het voordelig resultaat over 2018. Voor een specificatie wordt verwezen naar het onderdeel Financieel perspectief, Hoofdstuk 1: Financieel beeld.

ga terug