Hoofdstuk 6. Balans

Liquide middelen

Liquide middelen

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Kassaldo

169

113

Banksaldi

1.301

538

Totaal

1.469

651

ga terug