Hoofdstuk 6. Balans

Langlopende schulden

Geldleningen

Bedragen x 1.000 euro
Omschrijving

Boekwaarde
1-01-2018

Her-rubricering
2018 

Opgenomen
2018

Aflossing
2018

Boekwaarde
31-12-2018

Rente 

Obligatie leningen

 - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

     162.500

        50.000

         212.500

           3.647

Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

     162.500

        50.000

                       -

         212.500

           3.647

Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen

- ABN AMRO Bank NV

        76.789

                   92

            76.697

           2.960

- Algemene Spaarbank Nederland  NV (ASN)

                       -

                       -

                           -

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

556.750

43.000

20.047

         579.703

        17.346

- Triodos Bank

45.000

            45.000

           1.062

- Nederlandse Waterschaps Bank

239.274

35.000

29.319

         244.955

           7.721

- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned.Gemeenten

0

                           -

Totaal binnenlandse banken en overige
 financiële instellingen

917.813

78.000

49.458

946.355

29.089

Totaal binnenlandse bedrijven

0

0

Openbare lichamen

- Gemeente Meerssen

2.500

0

0

               2.500

                   64

- Provincie Noord Brabant

140.000

55.000

0

         195.000

           2.349

Totaal openbare lichamen

142.500

55.000

0

197.500

2.413

Overige binnenlandse sectoren

- Overig (Wichers Hoeth Laken)

1

1

Totaal overige binnenlandse sectoren

1

0

0

1

0

Totaal buitenlandse instellingen

0

0

0

0

0

Totaal geldleningen 2018

1.222.814

183.000

49.458

1.356.356

35.149

Sinds de invoering van het Schatkistbankieren is het ook voor Provinciale overheden aantrekkelijk geld te verstrekken aan Gemeenten. Daarnaast zijn er leningen aangegaan onder het Medium Term Note programma.

Een deel van de financieringsbehoefte in de jaren 2019 tot en met 2025 is al in 2016 vast vastgelegd. Inclusief de toekomstige herfinanciering van Meerstad, gaat het om een totaal van 284 miljoen euro. De afgesproken percentages liggen tussen de 1% en de 2%.

Waarborgen

WAARBORGSOMMEN

(Bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde
 31-12-2017

Mutatie
 2018

Boekwaarde
31-12-2018

 - gemeente grond/ vergunningspas parkeren

699

-1

698

 -Benzine-pasjes

16

16

- Toegangspasjes/sleutels

70

47

117

Totaal waarborgsommen

785

46

831

De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakt kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd en worden borggelden gevraagd voor toegangspasjes bij Sport050.

ga terug