Hoofdstuk 6. Balans

Balans

Activa
(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

1.806

1.246

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.334

748

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

472

499

Materiële vaste activa

1.178.653

1.119.782

waarvan economisch nut

642.197

593.438

waarvan economisch nut heffing gerelateerd

170.293

162.787

waarvan maatschappelijk nut

366.163

363.557

Financiële vaste activa

419.554

372.390

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

14.968

13.277

Leningen aan woningbouwcorporaties

100.220

108.056

Leningen aan deelnemingen

290.519

235.751

Leningen aan verbonden partijen

500

1.600

Overige langlopende leningen

13.348

13.705

Vaste Activa

1.600.013

1.493.418

Vlottende Activa

Voorraden

75.088

89.402

Overige grond- en hulpstoffen

472

437

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

72.584

86.763

Gereed product en handelsgoederen

2.033

2.201

Uitzettingen

146.854

163.992

Overige verstrekte kasgeldleningen

8.500

53.500

Overige vorderingen

71.900

69.449

Vorderingen op openbare lichamen

66.454

41.043

Liquide middelen

1.469

651

Overlopende activa

59.642

63.289

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU

292

61

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk

21.023

6.332

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden

24.544

37.750

Overige overlopende activa

13.782

19.145

Vlottende Activa

283.053

317.334

TOTAAL ACTIVA

1.883.067

1.810.751

Passiva
(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

244.668

269.424

Algemene reserve

30.996

44.598

Bestemmingsreserve

173.722

211.962

Saldo van de rekening

39.950

12.864

Voorzieningen

36.734

33.464

Vaste Schuld

1.357.185

1.223.599

Obligatieleningen

212.500

162.500

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

946.354

917.813

Onderhandse leningen van openbare lichamen

197.500

142.500

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

1

1

Waarborgsommen

831

785

Totaal vaste passiva

1.638.588

1.526.487

Vlottende schuld

202.315

243.415

Bank- en girosaldo

29.031

25.844

Overige Kasgeldleningen

73.500

109.500

Overige vlottende schulden

99.784

108.071

Overlopende passiva

42.163

40.850

Verplichtingen

19.428

20.729

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU

3.496

920

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk

8.810

13.001

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden

3.554

988

Overige vooruit ontvangen bedragen

6.875

5.212

Totaal vlottende passiva

244.479

284.265

TOTAAL PASSIVA

1.883.067

1.810.751

ga terug