Hoofdstuk 6. Balans

Overlopende passiva

Overlopende passiva

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Verplichtingen

19.428

20.729

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU

3.496

920

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk

8.810

13.001

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden

3.554

988

Overige vooruit ontvangen bedragen

6.875

5.212

Totaal

42.163

40.850

VERLOOPOVERZICHT PASSIVA EX. ART 49
Omschrijving

(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
31-12-2017

Toevoegingen

Onttrekking

Saldo
31-12-2018

Like! Gemeente Groningen

41

41

0

Like! Leadpartner

0

291

237

54

Projecten

828

828

Horizon 2020 subsidie

51

51

0

ESF Subregio's

0

1.937

983

954

ESF scholen tranche 17-18

0

1.670

9

1.661

Organisatie Inburgering (waaronder Generaal Pardon)

478

478

ESF 2015-2016 scholen

1.670

1.670

0

Veiligheidshuis

17

17

Ambulancedienst

29

29

OAB bestuursakk 2012

617

619

1.234

2

aanv OAB HBO ers

22

21

43

0

Aanv OAB ouders ond

25

25

50

0

RMC rijksbijdrage

446

447

484

409

Beschermd wonen ZIN

1.744

1.500

244

Reg.Geld.SteunHuisvesting APVV

27

66

77

16

Monumentenbudget

25

25

25

25

BBZ

6.443

9.345

10.781

5.007

Fonds ondernemend Groningen

7

7

Volwasseneneducatie regio

103

103

135

71

VSV conv 2012-2016

13

13

13

13

RMC calamiteiten pot

37

37

37

37

Heroineverstrekking Bel

238

 343

581

VSV17-20 RMC MBO

30

43

55

18

VSV17-20 Maatwerk 18+

17

26

36

7

VSV17-20 Toeleid onderw werk

13

122

69

66

Inzet experts coach oud VSV

30

57

44

43

Koers en kansen 3Noord

150

7

143

Polka

50

50

0

BSV projecten

713

1.358

714

1.357

Rijkswaterstaat aanpak Ring Zuid

259

239

259

239

WEGEN-Slijt / Microdeklagen

62

62

Bereikbaarheid Stad

238

190

48

Fonds Ondernemend Groningen

7

7

EP Regio Groningen-Assen

54

54

Uren Regionaal Energieloket

5

5

0

G40 Sociale Pijler

24

24

School als wijk

13

13

Horizon 2020 Subsidie

33

33

HyTrec2

6

6

(vordering) RSP

83

83

0

Provinciale bijdrage

131

131

NetwA provinciale bijdrage HOV

0

2.751

2.751

RSP subsidie P+R

116

116

0

Bijdr BB Fietspad Helperz

146

146

0

Bijdr BB Slimme route hoofdst

313

130

443

0

Bijdrage Groningen Bereikbaar

87

87

0

Bijdr RUG Zernikelaan

212

212

Bijdr Hanze Zernikelaan

212

212

Totaal

14.909

20.625

19.674

15.860

Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor leveringen en diensten die in 2018 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben ontvangen. We hebben de kosten wel in de exploitatie 2018 opgenomen. Afhandeling van deze bedragen vindt in 2019 plaats.  

In de post overige overlopende passiva zit een bedrag ad 6,9 miljoen euro met betrekking tot vooruit ontvangen bedragen en deze bestaat voornamelijk uit:

  • 1,2 miljoen euro inzake spaartegoeden voor aankoop kunstwerk CBK;
  • 1,9 miljoen euro voor parkeervergunningen 2019 welke in 2018 zijn gefactureerd;
  • 1,8 miljoen euro houdt verband met in 2018 vooruit gefactureerde bedragen welke betrekking hebben op 2019
ga terug