Hoofdstuk 6. Balans

Overlopende activa

Overlopende activa

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU

292

61

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk

21.023

6.332

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden

24.544

37.750

Overige overlopende activa

13.782

19.145

Totaal

59.642

63.289

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN VAN RIJK EN EU (ex art.40a)

Omschrijving (bedragen x  1.000  euro)

Saldo
31-12-2017

Toevoe-
gingen

Ontrek-
kingen

Saldo
31-12-2018

ESF gemeenten tranche 17-19

                   147

147

Subsidiebijdrage EU

                      17

17

REFRAME (interreg)

29

                   111

                      61

79

Hytrec (interreg)

32

                      32

0

Surflogh (Interreg)

                      62

                      13

49

ESF 2017-2018

163

                   163

0

ESF 2017

7

                         7

0

Nieuw Beschut :Tijd. bonusregeling 2015-2019

                   162

162

DUO Detachering

25

                      25

0

Gemeentefonds 2017

1.118

16.099

1.531

15.686

JGZ 0-19 algemeen

172

172

RIVM vacinaties

53

                      53

0

Nationale Politie

                         5

5

CAK WMO

70

302

70

302

Beschermd wonen ZIN

28

                      28

0

PGB BW 2015

85

85

Vangnetregeling 2017-2018

3.102

4.516

               4.823

2.795

BBZ 2016

71

               1.853

1.918

6

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 2015-2017

435

               1.043

                   435

1.043

CAK beschermd wonen

381

                   381

0

ESF 2017 (2e tranche)

214

                   214

0

RWS Zuidelijke Ringweg

617

617

VAS Ten Boer

48

                      48

0

BTW - niet verrekenbaar KD

                   150

150

Totaal

6.393

            24.724

9.802

21.315

Nog te ontvangen bedragen
Op de post nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2018 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden. Nog te ontvangen bedragen van andere instellingen worden onder de overige vorderingen verantwoord.

Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2018 hebben gedaan, maar die we in 2018 niet in de exploitatie hebben meegenomen. We 'parkeren' deze betalingen op de balans en verantwoorden deze in de exploitatie van 2019.

Toelichting onzekerheid eigen bijdrage Wmo
Aan mensen die een maatwerk voorziening ontvangen in het kader van de Wmo, wordt een eigen bijdrage opgelegd. De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is om privacy-redenen beperkt. Hierdoor kunnen wij niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons.

ga terug