Hoofdstuk 6. Balans

Vorderingen

Vorderingen op openbare lichamen

Vorderingen op openbare lichamen

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Te vorderen op overige overheden

28.050

Te vorderen ondernemers BTW

2.988

Te vorderen BTW compensatiefonds

32.156

34.475

Debiteuren openbare lichamen

6.248

3.580

Totaal

66.454

41.043

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren
(Bedragen x  1.000 euro)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Vlottende middelen

711

500

433

463

  -tegoeden in rekeningcourant ABN AMRO

290

255

210

247

  -tegoeden in rekeningcourant ING

211

244

223

216

  -tegoeden in rekening BNG

0

0

0

0

Drempel schatkistbankieren

4.736

4.736

4.736

4.736

Ruimte onder de drempel

4.025

4.237

4.303

4.274

Begrotingstotaal

993.042

993.042

993.042

993.042

Grondslag variabele drempel

493.042

493.042

493.042

493.042

Vaste drempel schatkistbankieren

3.750

3.750

3.750

3.750

Variabele drempel schatkistbankieren

986

986

986

986

In 2018 is er regelmatig een tijdelijk overschot naar de schatkist overgeboekt. Bij de betaalrekeningen van de ING en de ABN-AMRO houden wij uit praktische overwegingen een zeer beperkt tegoed aan. Hierover ontvangen wij geen rente.
Per 31-12-2018 is het saldo voor Schatkistbankieren 0.

Overige vorderingen

Overige vorderingen

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2018

31-12-2017

Debiteuren

55.138

58.530

Dubieuze debiteuren - Voorziening

-18.130

-23.523

Externe rekening courant verhoudingen

16.603

8.611

Fiets privé

95

93

Overige vorderingen

18.195

25.739

Totaal

71.900

69.449

Debiteuren
De post “debiteuren” is opgebouwd uit belasting- en uitkeringsdebiteuren (42,642 miljoen euro), overige debiteuren (12,487 miljoen euro) en incasso onderweg (9 duizend euro).

Het saldo van de belastingdebiteuren betreft 12,022 miljoen euro. Op basis van ouderdomsanalyse over de jaren heen wordt een percentage als oninbaar beschouwd waarbij rekening wordt gehouden met de incidentele afwijkingen in opgelegde aanslagen. Het saldo van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren bedraagt 360 duizend euro op 31-12-2018.

Voorziening dubieuze debiteuren

Inzake het saldo “overige debiteuren” wordt gekeken naar de ouderdom van de vorderingen, en op basis van een vastgesteld percentage een bedrag voor oninbaarheid berekend. Het saldo naar ouderdom is als volgt opgebouwd:

Voorziening dubieuze debiteuren

Openstaand

Correctie beleidslijn*

Saldo

%

Voorziening

< 3 maanden

10.694

0

10.694

0%

4

3-6 maanden

533

162

371

5%

20

6-12 maanden

384

86

298

10%

36

1-2 jaar

242

222

20

50%

10

> 2 jaar

634

414

220

100%

220

12.487

884

11.603

289

*Voor de berekening wordt een correctie op het saldo doorgevoerd voor de vorderingen van de afdeling Vergunning & Handhaving

Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringsdebiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren voor uitkeringsdebiteuren wordt bepaald op basis van ervaringscijfers over de afgelopen 5 jaar met betrekking tot oninbaarheid per soort vordering, gecombineerd met de uitkomst van het onderzoek dubieusheid door middel van een steekproef op de openstaande vorderingen van 5 jaar en ouder.
De onderverdeling van de debiteurenpositie met de voorziening is als volgt:

Voorziening dubieuze debiteuren

Openstaand saldo

Benodigde voorziening

< 2 maanden

978

540

2-3 maanden

378

230

3-6 maanden

1.253

703

6-12 maanden

2.657

1.780

> 1 jaar

25.354

14.228

30.620

17.481

Externe rekening-courant verhoudingen
De toename in de externe rekening-courant verhoudingen wordt voor een groot deel veroorzaakt door de door de BNG uitgevoerde saldoregulatie op de bankrekeningen van Haren en Ten Boer.

Overige vorderingen
De post “overige vorderingen” bestaat onder andere voor 5,3 miljoen euro uit nog te ontvangen belastingen en heffingen 2018, voor 2,0 miljoen euro uit afrekening parkeergarages en buurtstallingen, voor 2,3 miljoen uit af te rekenen met verbonden partijen, voor 4,7 miljoen uit nog te factureren omzet over 2018 en voor 2,1 miljoen uit af te rekenen voor afvalverwerking.

ga terug