Paragraaf 6: Verbonden partijen

MartiniPlaza BV

Martiniplaza BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid.

Wijziging in de rechtsvorm met ingang van 1 januari 2019

In haar eindrapport uit 2016 heeft PBLQ geadviseerd een functiescheiding aan te brengen tussen de exploitatie van het gebouw en het eigenaarschap daarvan. Het primaire doel achter dat advies was het veiligstellen van het gebouw voor de gemeente in geval van een mogelijk faillissement van MartiniPlaza B.V.. Mocht dat op enig moment aan de orde zijn, dan zou namelijk alles, inclusief gebouw en de installaties, vervallen aan de curator.

In de voormalige constructie was het pand niet bezwaard met enig hypotheekrecht of andere rechten waardoor het, in geval van faillissement, volledig uitwinbaar was voor de gezamenlijke crediteuren. Het pand zou dan aan de hoogste bieder worden verkocht en het is maar de vraag wat er dan mee gaat gebeuren. Een nadere veiligstelling van het vastgoed voor de gemeente was dus van belang. In de voormalige constructie was het ook niet duidelijk welk effect de exploitatie van het vastgoed heeft op de totale exploitatie. De splitsing in een Vastgoed B.V. en een Exploitatie B.V. zal een realistisch beeld van de prestaties van MartiniPlaza gaan geven.

Naar aanleiding van bovenstaand advies is MartiniPlaza B.V. met ingang van 1 januari 2019 formeel gesplitst in twee BV's, te weten MartiniPlaza Vastgoed B.V. en MartiniPlaza Exploitatie B.V..

De gemeente is enig aandeelhouder van beide BV's. De directie van beide BV's wordt gevoerd door de heer W.J. de Kok.

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang betreft het bevorderen van cultuur in brede zin en het aanbieden van een theater en een zalencomplex voor (top)sportactiviteiten, theatervoorstellingen, muziek, congressen en evenementen.

Relatie met programma

6. Cultuur
2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij de Vastgoed B.V.. De wethouder van financien vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij de Exploitatie B.V..

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 1.800 aandelen à duizend euro (1.799 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van 1 duizend euro nominaal), zijnde 1,8 miljoen euro. De gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen. De boekwaarde van de aandelen op 31 december 2018 bedroeg 5,22 miljoen euro. Deze is in inmiddels afgewaardeerd naar 3,92 miljoen euro. De gemeente heeft leningen verstrekt met een restschuld per 31 december 2018 van 10,96 miljoen euro.

Daarnaast ontvangt Martiniplaza een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten van 1,8 miljoen euro.  

Vermogen

Het eigen vermogen op 31 december 2017 was 3 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2018 3,9 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2017 11 miljoen euro en op 31 december 2018 10,9 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat 2018 bedraagt 167 duizend euro.

Financiële risico’s

Toekomstvisie
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de markt, en mede naar aanleiding van de functionaliteiten die MartiniPlaza nodig heeft om deze ontwikkelingen adequaat te kunnen uitnutten, heeft MartiniPlaza een toekomstvisie ontwikkeld met een tijdshorizon tot aan 2030. Deze visie bestaat uit twee delen, te weten:
- deel 1: functionele verbouwingen en upgrading van het pand
- deel 2: Expohal en Borgmanhal.

Tot aan 2022 zal deel 1 worden gerealiseerd.

Thans voorzienbare risico's:
- Gevolgen zuidelijke ringweg
Door ongeautoriseerde verlaging van de grondwaterstand bij het project Zuidelijke Ringweg is forse schade ontstaan aan het pand, de installaties en de terreinen. Ingenieursbureau W2N heeft initiële berekeningen gemaakt van de daarmee gepaard gaande kosten. Draaijer+partners voert daarop momenteel een contra-expertise uit.

MartiniPlaza zal de kosten hiervan niet zelf kunnen dragen. In februari 2018 heeft het college daarover de raad laten weten dat MartiniPlaza niet kan worden belast met schade die door derden is veroorzaakt.

- Lifecycle management
Draaijer+partners heeft in november 2018 geadviseerd om lifecycle management te introduceren met betrekking tot het onderhoud om situaties zoals die in 2014 in de toekomst te voorkomen. Op grond van dit advies wordt inmiddels gewerkt aan een volledige inventarisatie van alle componenten van de gebouwen, de installaties en de terreinen met als doel een MJOP voor de periode 2020-2030  te formuleren.

ga terug