Paragraaf 6: Verbonden partijen

Enexis Holding/Belang elektriciteitsproductie EPZ

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf), Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap en Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Den Bosch

Doelstelling en openbaar
 belang

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren.

Het publieke belang van deze twee deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water. De belangen-deelnemingen hebben als doelstelling het afwikkelen van verkopen als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer.

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Van het totaal 2.000.000 aandelen bezit de gemeente Groningen 23.736 aandelen. Dit is 1,1868%. Diverse gemeenten en provincies zijn aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College vertegenwoordigde de gemeente in AvA Enexis Holding en een collegelid vertegenwoordigde de gemeente Groningen in de aandeelhoudersvergadering van CBL Vennootschap en Claim staat vennootschap.

Financieel belang

De gemeente Groningen heeft 1,1868% van de aandelen in Enexis.

Enexis Holding NV
Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 3.808 miljoen euro en op 31 december 4.024 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 was 3.860 miljoen euro en op 31 december 3.691 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 319 miljoen euro

Financiële risico’s

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist. Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’, die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd door middel van een overeengekomen streefwaarde van 100 miljoen euro voor het jaarlijkse dividend.

a. CBL Vennootschap B.V.

Doelstelling:
De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent ('Verkopende Aandeelhouders') te vertegenwoordigen voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: Cross Border Lease). Het resterende bedrag wordt in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

In 2017 heeft een agio uitkering plaatsgevonden van 622 duizend euro. Als gevolg van deze uitkering is het belang sterk teruggelopen. Het eigen vermogen op 31 december 2018 bedroeg 136 duizend euro.

b. Vordering Enexis B.V.

Doelstelling:
Essent heeft eind 2017 een herstructurering doorgevoerd, waarbij het economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep is verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Deze koop is de aanleding geweest voor het aangaan van een lening met Essent.

De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches, waarvan drie tranches (950 miljoen euro) reeds zijn afgelost. Het aandeel van de gemeente Groningen is 5,9 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt in 2019 afgelost.

c. Verkoop vennootschap B.V.

Doelstelling:
In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden.

Het eigen vermogen op 31 december 2018 bedraagt 112 duizend euro.

d. CSV Amsterdam B.V.

Doelstelling:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaimprocedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ('Waterland').

In juni 2017 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van 5,5 miljoen euro over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie..

Beleidsvoornemens:
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.

Financiën:
In 2017 is er een uitkering geweest ter grootte van 2,229 miljoen euro.
Het eigen vermogen op 31 december 2018 bedraagt 746 duizend euro.

e. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Doelstelling:
Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in de N.V. Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), onder andere eigenaar van de kerncentrale in Borssele.

De vennootschap heeft op 30 september 2011 de aandelen in Energy Resources Holding B.V. en daarmee indirect de aandelen in Energy Resources Ventures B.V., Energy Resources B.V. en het 50% belang in EPZ geleverd aan RWE. Daarmee is een einde gekomen aan de primaire opdracht van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., zijnde het behartigen van dat 50%-belang in EPZ. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. zal als tijdelijke vennootschap de resterende rechten en verplichtingen afwikkelen, in het bijzonder die voortvloeien uit het convenant en het aanvullend convenant dat is overeengekomen met de Staat.

Beleidsvoornemens:
De thans voortdurende rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het convenant en aanvullend convenant gelden voor een periode van acht jaar na ondertekening van de EPZ SPA (30 september 2011).

Het eigen vermogen op 31 december 2018 bedraagt 1,605 miljoen euro.

ga terug