Paragraaf 4: Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer gemeentelijke gebouwen

Beheer gemeentelijke gebouwen

Omschrijving
(Bedragen x 1,000 euro

Verzekerde
 waarde
1-1-2018

Verzekerde
 waarde
31-12-2018

Meerjaren
plan
aanwezig
ja/nee

Voorziening
ultimo
 2018

Onderhouds
budget
Begroting
2018

Onderhouds
budget
Rekening
 2018

Oude stadhuis
 (boekwaarde = 0)

        39.969

39.969

Ja

347

22

18

Goudkantoor
 (boekwaarde = 0)

          5.084

5.084

Nee

10

9

Subtotaal

        45.053

        45.053

              347

                32

                27

Omschrijving
(Bedragen x 1,000 euro)

Boek-
 waarde
1-1-2018

Boek
- waarde
31-12-2018

Meerjaren- plan
aanwezig ja/nee

Voorziening
ultimo 2018

Onderhouds
budget
Begrotin
 2018

Onderhouds
budget
Rekening
 2018

Trompsingel

2.422

3.452

Ja

24

55

Prefectenhof

10.999

10.731

Ja

1.718

86

34

Peizerweg

1.330

1.310

Ja

756

20

31

Gebouw Sontweg 10

3.737

3.470

Ja

1.243

50

47

Gebouw Hanzeplein 120

5.622

5.524

Ja

889

22

40

Gebouw Diamantlaan 45

1.027

0

0

0

0

Duinkerkenstraat 45

2.901

1.121

Ja

1.863

52

89

Duinkerkenstraat 47

1.860

1.842

Ja

26

4

Van der Hoopstraat 3

880

1.018

Ja

11

11

Wijkpost Vinkhuizen

890

893

Ja

12

11

Oosterpoort/Stadschouwburg

8.582

3.920

Ja

168 

0

33

Vensterscholen

10.568

10.257

Ja

1.046

67

117

Muziekschool

18

18

Ja

248

13

6

Voormalige schoolgebouwen

623

275

Ja

0

9

Welzijnsaccommodaties

5.173

4.127

Ja

196 

266

205

Schoolgebouwen economisch eigendom

134.622

130.382

Nee

234

257

Overige activa

3.284

3.377

0

1

Activa in aanbouw

8.796

15.493

Nee

Huisvesting personeel begraafplaatsen

16

1.424

Ja

9

7

Huisvesting Zuiderdiep

9.910

9.739

Ja

2.498

10

1

Wijkposten (inclusief Havenkantoor)

1.394

1.183

Ja

29

18

Harm Buiterplein

45.380

45.996

Ja

1.110

70

38

Afvalbrengstation

478

492

Nee

0

9

3

NDE

560

550

Nee

94

43

Groninger Museum

0

0

Ja

1.962

475

310

Onderhoud Parkeren.

0

0

Ja

1.184

1.173

853

MIOP Sport en Recreatie

40.773

33.391

Ja

1.574

3.392

3.500

Subttotaal

301.845

289.985

16.454

6.144

5.723

Totaal

346.898

335.038

16.801

6.176

5.750

Algemeen

Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsniveau 3 conform NEN 2767: dit is landelijk gangbaar. De meetmethode die tijdens de inspectie wordt uitgevoerd, leidt tot een ‘getal’ dat beschrijft hoe het onderzochte voor wat betreft het onderhoud er voor staat. De uitslag uit de meting is een ‘score’. De score 3, op een schaal van 1 (nieuwbouw) tot 6 (zeer slecht) betekent: redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte).

Met ingang van 2018 passen we, verslaggevingstechnisch, integraal de 'onderhoudsmethode' toe voor het vastgoed. Hiermee wordt bedoeld dat een vastgoedobject als één geheel wordt geactiveerd en één
afschrijvingstermijn wordt gehanteerd voor het gehele object. De samenstellende delen die een kortere gebruiksduur hebben dan de gebruiksduur van het gehele vastgoedobject -en dus eerder vervangen moeten worden- vallen onder het grootonderhoud. Via een onderhoudsvoorziening worden deze kosten gelijkmatig in de tijd gespreid. Voor het kernvastgoed betekent dit dat de dotatie aan de voorziening jaarlijks met 100 duizend euro toeneemt. Voor schoolgebouwen leidt deze systematiek structureel tot een extra dotatie van 300 duizend euro aan de voorziening.

Kernvastgoed

Het grootste deel van de gebouwen in de portefeuille kernvastgoed is redelijk tot goed onderhouden. Voor dit deel volstaat dan ook het normaal (cyclisch) onderhoud. Voor deze gebouwen is een passende voorziening voor de komende jaren opgenomen. Jaarlijks wordt daar het benodigde onderhoud uit gedekt. Zo zijn de gebouwen aan het Hanzeplein, Duinkerkenstraat, Van der Hoopstraat en Kreupelstraat relatief nieuw en hebben op korte termijn geen grote onderhoudsingrepen nodig. Voor één gebouw in deze categorie (aan het Harm Buiterplein) is met de bouwer ervan ook een onderhoudscontract voor meerdere jaren afgesloten. Die verricht het onderhoud.

Het Stadhuis aan de Grote Markt 1 wordt grondig gerevitaliseerd. Daarbij worden ook onderhoudsmiddelen voor 2017, 2018 en 2019 ingezet. Voor het toekomstig onderhoud is van belang welke maatregelen genomen worden. Na revitalisering zal het MJOP geactualiseerd worden voor het vernieuwde Stadhuis. Dan zal blijken hoe de onderhoudslasten zich ontwikkelen.

Voor de Peizerweg 128 worden plannen ontwikkeld om tot nieuwbouw te komen. In 2019 valt hierover een besluit. Indien voor nieuwbouw gekozen wordt, hoort daar een nieuw MJOP bij. Dan wordt ook duidelijk hoeveel de kosten voor het onderhoud voor de komende jaren zullen worden. Indien besloten wordt voor renovatie, zal het MJOP geactualiseerd moeten worden op de nieuwe situatie. Het pand aan de Diamantlaan 168 is in 2018 conform afspraak verkocht aan de Veiligheidsregio Groningen (VRG). In tegenstelling tot eerdere plannen is vanuit strategisch oogpunt besloten om het pand aan de Sontweg 10 niet te verkopen aan de VRG. Hiervoor is een huurcontract afgesloten voor een periode van 5 jaar. Het onderhoud blijft verzorgd worden door onze organisatie en de kosten daarvan worden doorberekend aan de VRG.

Schoolgebouwen
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het up-to-date houden van de schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen. De schoolbesturen krijgen daarvoor de middelen in de lumpsumfinanciering van het rijk. De gemeente heeft daarom geen verantwoordelijkheid (financieel en inhoudelijk) voor de technische en onderwijskundige staat van die gebouwen. Omdat de gemeente wel het claimrecht heeft, toetsen we periodiek (voor het laatst in 2014) de technische staat van de gebouwen. Praktisch alle schoolgebouwen bevinden zich in de categorie ‘goed’. Dit is door de jaren heen redelijk constant gebleven.

De multifunctionele accommodaties/Vensterscholen zijn wel eigendom van de gemeente en worden daarom door ons onderhouden. Ook schoolgebouwen, die niet meer voor onderwijs in gebruik zijn en om die reden door het schoolbestuur zijn teruggegeven aan de gemeente, zijn weer een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor voormalige schoolgebouwen die een andere functie krijgen of deze al hebben gekregen. Voor deze gebouwen zijn -daar waar relevant- meerjarige onderhoudsplannen opgesteld. Onze onderhoudsplanning is in eerste instantie ingericht op instandhouding. Bij de eventuele wens voor aanpassingen aan (school)-gebouwen gaan we in overleg met de gebruikers over de mogelijkheden binnen de bestaande budgetten. Waar nodig houden we rekening met eventuele aanpassingen die nodig zijn voor aardbevingsbestendigheid.

Sociaal culturele en welzijnsaccommodaties
Voor het grootonderhoud aan alle sociaal culturele accommodaties, die onder de werking van de
accommodatienota ‘Met de blik op de wijk’ vallen, is jaarlijks een bedrag voor onderhoud beschikbaar. Dat bedrag is voor het onderhoud aan gemeentelijke én niet gemeentelijke gebouwen. Met ingang van 2018 is een onderhoudsvoorziening ingesteld voor gebouwen in gemeentelijk eigendom. Besturen met een eigen accommodatie kunnen voor onderhoudswerk subsidie bij de gemeente aanvragen. Het onderhoudsniveau van de accommodaties is redelijk tot goed te noemen. Eén uitzondering daarop is het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpark aan de Resedastraat 2a. Dit ‘boomstammengebouw’ wordt met tijdelijke maatregelen in stand gehouden. Er zijn ontwikkelingen in de wijk, waardoor het gebouw mogelijk afgestoten kan worden. Als het gebouw echter in stand blijft, dan zijn forse ingrepen nodig.

Culturele gebouwen
In deze categorie gebouwen vallen onder meer het gebouw van Vrijdag aan de St. Jansstraat en het cultuurcentrum De Oosterpoort aan de Trompsingel. De onderhoudsstaat van het gebouw van Vrijdag is redelijk tot goed te noemen. Er loopt een onderzoek om Vrijdag integraal te huisvesten aan de St. Jansstraat. Het cultuurcentrum De Oosterpoort is 45 jaar oud. De kwaliteiten van het pand (alle zalen en foyers gelijkvloers) worden in toenemende mate overschaduwd door de gedateerdheid van het pand en de installaties. Dit zet de onderhoudsbudgetten onder druk. Het op lange termijn in stand houden van het pand (meer dan 10-15 jaar) vergt aanzienlijke ingrepen. Naar aanleiding van een onderzoek naar de onderhoudsstaat van De Oosterpoort door Draaijer en Partners is het geconstateerde en noodzakelijke weg te werken achterstallig onderhoud aangepakt. Er is gekozen voor een aanpak, waarbij alleen onvermijdbare maatregelen genomen worden om het gebouw nog circa 10 jaar in stand te houden. Daarbij is flink geïnvesteerd met betrekking tot de brandveiligheid. Het gebouw voldoet nu aan de (minimale) eisen met betrekking tot wet- en regelgeving.

Sportaccommodaties
Voor onderhoud en investeringen in de sportaccommodaties (Vervangingsinvesteringsprogramma/ Meerjarenonderhoudsprogramma) is voor 2018 een bedrag van circa 8 miljoen euro geraamd. Dit budget hebben wij in 2018 onder andere ingezet voor:

 • Renovatie Papiermolen: start november 2017, realisatie project 1e kwartaal 2019. De nacalculatie volgt het 2 e kwartaal van 2019.
 • Renovatiewerkzaamheden atletiekbaan Stadspark: op het dak na is het werk uitgevoerd. Als het nieuwe dak erop ligt, zullen hier zonnepanelen worden aangebracht.  
 • Sportcentrum Kardinge: vervanging koelmachine. Dit is niet uitgevoerd in verband met de geplande grote renovatie van het sportcentrum, waarvoor thans een visie wordt ontwikkeld.
 • Vervanging douchepanelen binnen en buitensportaccommodaties: dit is gedeeltelijk uitgevoerd om organisatorische redenen en wordt voortgezet in 2019.

Op de sportparken de Kring, West End, Kardinge en Corpus den Hoorn voerden we diverse geplande renovatiewerkzaamheden uit met betrekking tot een aantal natuurgrasvelden en/of infrastructurele maatregelen.

Voor 2018 stond ook een aantal investeringen op de rol in co-creatie daar waar de desbetreffende clubs andere wensen hadden ten aanzien van de bestaande vervangingsinvesteringen. De gesprekken over mogelijke co-creatie (werk en geld) voor deze projecten zijn nagenoeg afgerond. Wel zijn in 2018 de volgende projecten in het kader van co-creatie uitgevoerd:

 • Vervanging kunstgras sportpark Lewenborg;
 • Vervanging kunstgras sportpark De Verbetering;
 • Vervanging kunstgras sportpark de Weijert (korfbal);
 • Vervanging kunstgras sportpark Velocitas;
 • Upgrading van een hockeyveld naar een waterveld Corpus den Hoorn;
 • Realisatie kleedkamers op sportpark de Kring;
 • Realisatie 4 nieuwe kleedkamers op Corpus den Hoorn (eind 2018 gestart na een lange voorbereiding)
 • Verbouw, na de brand, van de kleed- en clubaccommodatie op sportpark ’t Noorden (is na een intensieve voorbereiding van start gegaan).

Nagenoeg alle conventionele veldverlichting op de sportparken is vervangen door ledverlichting. Dit betreft een samenwerkingsproject met de Gresco en is een van de duurzaamheidsprojecten in de sport om onze gemeente in 2035 CO-2 neutraal te hebben. Het eerder genoemde pasjessysteem wordt nu een App die nog moet worden geactiveerd. Het gebouwenbeheersysteem wordt in 2019 afgerond. Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan onze accommodaties geldt dat we zo duurzaam mogelijk investeren.