Paragraaf 5: Financiering

Renteontwikkeling

Renteontwikkeling

De 10-jaars rente fluctueert sinds begin 2017 tussen de 0,70 en 1,15 procent. Als gevolg van het ECB beleid wordt al enige tijd een stijging verwacht, maar deze is tot nu toe uitgebleven. Zolang er internationale onrust blijft zal de lange rente naar verwachting niet gaan stijgen. Op dit moment bestaat die onrust vooral uit de Brexit (Europa), de Shutdown (US) en de vertraagde groeicijfers (Duitsland en China).

Lange rente
De volgende grafiek laat het renteverloop van de lange rente (10-jaar SWAP) voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 zien.

De lange rente is in 2018 gedaald van 0,91% begin 2018 tot 0,81% ultimo 2018. Deze daling was lager dan voorzien en voltrok zich gelijkmatig.  
De opslagen die gemeenten betalen boven de 10-jaars SWAP zijn gedaald en bedragen nog maar 0,18%. Er is nog steeds een groot aantal beleggers bereid leningen te verstrekken, met name voor de langere looptijden.

Gehanteerde rentepercentages 2018: lange rente

Rente langlopende leningen

1,50%

Rente-omslagpercentage (ROP)

2,00%

Rente grond-exploitaties (Grex)

2,13%

Rente beklemde reserves

2,00%

Nacalculatie van de Grex rente leidt tot een tarief van 1,94%. De afwijking is minder dan 25% en valt binnen de wettelijk toegestane marge.

Korte rente
Het beeld van de korte rente is gebaseerd op cijfers van de 3-maands EURIBOR (interbancaire rente). In de onderstaande grafiek zijn de gegevens vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 verwerkt.

Ook in 2018 is een (limitatief) deel van de lange financieringsbehoefte gefinancierd met beschikbare korte middelen. Bij deze vorm van financiering wordt een deel van de lange financieringsbehoefte gefinancierd met kort beschikbare middelen, zoals kasgeldleningen. De korte rente zit nog steeds onder de nul procent en is het daardoor veel voordeliger om met kort geld te financieren. Voor de concernfinanciering zijn in 2018 in totaal 41 kasgeldleningen aangetrokken. De leningen zijn afgesloten tegen een gemiddeld rentetarief van - 0,41%.

De saldi op de bankrekeningen schommelen veelvuldig. Overschotten worden overgeboekt naar onze rekening bij de BNG, die het ministerie kan afromen, hetgeen verplicht is in het kader van het schatkistbankieren. In 2018 is er af en toe een tijdelijk overschot naar de schatkist overgeboekt. Bij de betaalrekeningen van de ING en de ABN-AMRO houden wij uit praktische overwegingen een zeer beperkt tegoed aan. Hierover ontvangen wij geen rente.

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een nieuwe overeenkomst afgesloten om over het tegoed c.q. tekort op de bankrekeningen van de gemeente Groningen een geldmarkt-conform tarief te bepalen. Deze overeenkomst kent een intradaglimiet en bereidstellingsprovisie. De kosten zijn nog steeds minimaal. In 2018 is er als gevolg van de negatieve euribor per saldo tien duizend euro rente ontvangen over de debetsaldi.

Rente Omslag Percentage
Het rente omslagpercentage (ROP) is voor 2018 begroot op 2,00%. Dit is 0,30% lager ten opzichte van 2017. Voor 2019 blijft het ROP staan op 2,00%.