Paragraaf 5: Financiering

Risicobeheer financieringsportefeuille

Risicobeheer financieringsportefeuille

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Tevens wordt ingegaan op de gegevens die uit hoofde van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn.

Limieten financiering
Ter beperking van renterisico’s gelden voor zowel de korte als de lange geldpositie limieten. Het betreft hier wettelijke limieten en eigen limieten. De limieten zijn omschreven in het Treasurystatuut.

Limietenoverzicht (bedragen x 1 miljoen euro)

2017

2018

Limieten kort geld

Kasgeldlimiet

79,9

84,4

Korte mismatch

113,0

125,0

Drempelbedrag schatkistbankieren

4,6

4,7

Limieten lang geld

Lange mismatch

38,0

50,0

Renterisiconorm

188,0

198,6

Vervroegde aflossing langlopende leningen

 -

-