Paragraaf 5: Financiering

Rentelasten externe financiering en renteresultaat

Rentelasten externe financiering en renteresultaat

In onderstaand overzicht geven we inzicht in de rentelasten op externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Overzicht rentelasten externe financiering (x 1.000 euro)

Bedrag

Bedrag

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

35.414

Externe rentebaten

13.343

Totaal door te rekenen externe rente

22.071

Rente door te berekenen aan grondexploitaties

1.684

Rente van projectfinanciering

0

Minus toe te rekenen rente aan projecten (inclusief grondexploitaties)

1.684

Saldo door te rekenen externe rente (A)

20.386

Rente over eigen vermogen (B)

987

Rente over  voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) (C)

54

Aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toe te rekenen rente (A+B+C)

21.428

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

24.002

Renteresultaat op het taakveld Treasury (=Voordeel)

2.574

Leningen voor derden worden specifiek uit de markt aangetrokken en soms met een opslag verstrekt. De externe baten bestaan voornamelijk uit de ontvangen rente van de woningbouwcorporaties en Meerstad.

De rente aan de grondexploitaties is doorberekend op basis van de stand per 1 januari 2018 en het werkelijk in 2018 berekende rentepercentage van 1,94%. Dit percentage ligt onder het begrotingspercentage. Dit komt vooral door de nog steeds lage rente voor kasgeldleningen. De BBV schrijft deze werkwijze voor.

De projectfinanciering betreft de aan de bovenwijkse voorzieningen Meerstad toegerekende rente.