Paragraaf 5: Financiering

Relevante ontwikkeling

Relevante ontwikkeling

Treasurystatuut
Het Treasurystatuut 2018-2019 is van toepassing. In 2018 hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Regelgeving en processen Treasury
In 2018 is het handboek Treasury door het college vastgesteld.

Werkelijk aangetrokken leningen
In 2018 hebben wij 120 miljoen euro nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Dit is 23 miljoen hoger dan is begroot. Dat er meer moest worden geleend, komt vooral door de hogere omvang van de investeringen.

De financieringsbehoefte heeft zich in 2018 als volgt ontwikkeld:

Financieringsbehoefte (x 1 miljoen euro)

Bedrag

Saldo geldleningen o/g tot en met 2018

933

Beschikbare reserves en voorzieningen

248

Totaal lange financieringsmiddelen (A)

1.181

Investeringen voorgaande jaren

1.178

Gemiddelde investeringen 2018

79

Totaal benodigde financieringsmiddelen (B)

1.257

Korte geld financiering (saldo B-A)

76

De in de tabel verwerkte bedragen zijn jaargemiddelden. Het betreft hier uitsluitend de concernportefeuille (inclusief de niet gematchte leningen).

Het saldo van de geldleningen o/g is inclusief de nieuw aangetrokken langlopende leningen. Voor de volledigheid merken we op dat de hiervoor opgenomen onderbouwing niet geheel aansluit bij de Investering- en Financieringsstaat. In deze staat worden beschikbare kredieten opgenomen in plaats van kasstromen.

Duurzame banken en Kritisch bankieren

De gemeente Groningen heeft een voorkeursbeleid voor banken met een duurzaam karakter. BNG Bank is een duurzame bank en richt zich met name op financiering van duurzame projecten. BNG Bank is de huisbankier van de gemeente Groningen. De gezamenlijke gemeenten en provincies bezitten 50% van de aandelen en de Staat der Nederlanden bezit de andere 50%. Ook de gemeente Groningen is aandeelhouder en als aandeelhouder hebben we invloed op het beleid van BNG Bank.

Naast duurzaam bankieren hebben we hierin ook beleid geformuleerd over ‘kritisch bankieren’. Kritisch bankieren is het lenen bij banken die belegd geld gebruiken voor de financiering van projecten die in het teken staan van duurzaamheid, cultuur en/of bescherming van het milieu. In Nederland kennen we op dit moment twee banken die ‘kritisch’ genoemd kunnen worden, te weten de ASN Bank en de Triodos Bank. Beide banken hebben in 2018 een voorkeur uitgesproken voor projectfinanciering met een relatief korte looptijd.

Wij denken met bovenstaand beleid bij te dragen aan het duurzaam financieren van onze portefeuille. Bij de totstandkoming van het toekomstige beleid zullen we opnieuw bekijken hoe het onderwerp ‘duurzaamheid’ vertaald kan worden naar het treasurystatuut.

Beoordeling kredietwaardigheid tegenpartijen (uitgezette geldleningen)
Aan de hand van jaarcijfers van de tegenpartijen wordt jaarlijks een analyse uitgevoerd voor de beoordeling van hun kredietwaardigheid.

De beoordeelde uitgezette leningenportefeuille per 31 december 2018 bedraagt 390,8 miljoen euro (inclusief Meerstad). Van dit uitstaande saldo is 0,3% als mogelijk oninbaar beoordeeld. Alle leningen worden beoordeeld op kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit oordeel varieert van zeer kredietwaardig tot mogelijk oninbaar. In het laatste geval volgen er maatregelen en wordt er een verliesvoorziening ingesteld.