Paragraaf 5: Financiering

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

Met ingang van de Begroting 2016 dienen de volgende financiële kengetallen en de beoordeling daarvan verplicht te worden opgenomen op grond van (een wijziging van) het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV):

Rekening 2018

Verloop van de kengetallen 

Kengetallen:

rekening
 2017

 begroting
 2018

rekening
 2018

Netto schuldquote

133%

153%

140%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor  alle verstrekte leningen 

96%

114%

99%

Solvabiliteitsratio

15%

9%

13%

Structurele exploitatieruimte 

0,1%

-0,8%

-0,4%

Grondexploitatie excl. Meerstad

8,2%

7,6%

7,0%

Grondexploitatie incl. Meerstad

36,5%

37,5%

35,1%

Belastingcapaciteit

103,5%

105,0%

103,5%