Programma 5: Sport en bewegen

5.1.3 Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief

Sporten en bewegen gebeurt ook buiten verenigingsverband en in de openbare ruimte, in de directe leefomgeving en in recreatiegebieden. We willen de openbare ruimte aantrekkelijk maken voor iedereen. Door de openbare ruimte bewegingsvriendelijk in te richten, wordt het laagdrempelig voor inwoners om te spelen en te sporten. We doen dit door uitnodigende plekken en uitdagende routes in parken, straten, op pleinen en op en langs het water aan te leggen. De zichtbaarheid van de sportieve ruimte is van belang, want mensen zien sporten, stimuleert anderen om ook te gaan sporten. Hoe dichter de mogelijkheid om te sporten bij huis is, hoe groter de kans dat mensen gaan sporten en kinderen gaan spelen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal projecten open sportparken

2    

-

Aantal sportief ingerichte sport- en speelvoorzieningen dat is gerealiseerd

2    

2

Wat wilden we bereiken in 2018?

Verschillende grote herinrichtingsopgaven bieden kansen om de ruimte sportief in te richten. De plannen voor sportpark Europapark en de Oosterhamrikzone zijn tot stand gekomen samen met de gebruikers en de wijken.

Ook kleine vervangingen van bijvoorbeeld speeltoestellen hebben mogelijkheden gegeven opnieuw te kijken naar de invulling van de plek. Verder kijken we naar de gebiedsanalyses: waar ligt een behoefte? Daarnaast werken we vraag gestuurd en stimuleren en ondersteunen we mooie initiatieven.

Om iedereen de gelegenheid te geven te bewegen, sporten en spelen, richten we vier stedelijke punten zo optimaal en bewegingsvriendelijk mogelijk in. Het gaat om het Noorderplantsoen, Stadspark, Kardinge en het nog te ontwikkelen Zuiderplantsoen.

Een grote uitdaging zien we in het aanspreken van de doelgroep die zich niet snel aangesproken voelt: de sportieve burger vindt onze openbare sportplekken wel, maar hoe zit dat met de minder sportieve burger? Hoe krijgen we hen in beweging? Hier hebben we expliciet aandacht aan besteed. De bewegende stad is er immers voor iedereen. Hieronder schetsen we de activiteiten in het kader van de Bewegende Stad.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • /Proces Hoornse Meer gecontinueerd, eerste ontwerp ligt er. Realisatie gepland rond de zomer van 2019. De in 2018 overgebleven middelen worden in 2019 gebruikt om dit project te effectueren. Zie ook paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken;
  •   "Stadsparkbootcamp” opgeleverd. Dit is een samenwerking tussen SC Stadspark, The Bootcampclub Groningen, het Huis voor de Sport Groningen en de Gemeente Groningen. Ook de GasUnie heeft meegefinancierd in dit project. Inwoners hebben meegedacht over de naam voor de plek;
  •  /In De Held gestart met een proces om aandacht te vragen voor de inrichting van een plek voor de jeugd. We hebben samen met de jeugd door middel van het spel Minecraft hun eigen chillplek virtueel vormgegeven. Ook heeft de SportContrainer in de wijk gestaan om aandacht te vragen voor sporten en bewegen. Zie ook paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken en paragraaf 2 Duurzaamheid ;
  •  Aanschaf SportContrainer, een verplaatsbare sportvoorziening die we gebruiken om aandacht te vragen voor sport en bewegen en wijken, scholen, buurten te kunnen voorzien van een tijdelijke sportvoorziening en zetten we in voor onderzoek naar de sportbehoefte in een gebied;
  •  We zijn een proces gestart in Kardinge waarin we gebruikers van het Kardingegebied uitgedaagd hebben in beweging te komen om het gebied zo optimaal mogelijk in te richten. In gezamenlijkheid zijn we gekomen tot een concreet uitvoering- en activeringsplan waar we in 2019 verder mee aan de slag gaan;
  •  Verzet Je, een multifunctionele sport- en beweegplek aan de Verzetstrijderslaan, is opgeleverd. Zie ook paragraaf 2 Duurzaamheid ;
  • Op de Kluiverboom is het aan de hand van het programma FitForLife geïnventariseerd hoe leerlingen en leerkrachten willen bewegen en hun schoolplein in willen richten. Er wordt een openbare beweegplek vormgegeven waar ook omwonenden en andere gebruikers gebruik van kunnen maken. Zie ook paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken ;
  • Bewegende Stad Festival tijdens Nationale Sportweek;
  • We sluiten aan bij herinrichtingsopgaven (zoals de Ring Zuid, Europapark, Binnenstad, Meerstad, Oosterhamrikzone, Eemskanaalzone) om te adviseren over het bewegingsinclusief denken bij het inrichten van (nieuwe) gebieden.

Conclusie

Onze essentie ligt in het aanleggen van nieuwe plekken. Daarnaast wisselen we kennis uit en adviseren we anderen hierin. Dit doen we zowel intern als extern. We zitten aan tafel met collega’s, inwoners, verenigingen en ondernemers en spreken op congressen. Tot slot kunnen we vanuit ons flexibele budget ook bijdragen in het financieren van mooie initiatieven.

In de vorming van onze plannen voor het nieuwe jaar hebben we vervangingen en gebiedsanalyses wederom meegenomen. Waar zijn projecten het hardst nodig?

We denken mee en adviseren in grote herinrichtingsopgaven over een sportieve inrichting.

Bij het openbaar maken van sportparken ligt tot nu toe de focus op activiteiten zoals bij Open Sportpark Kardinge. Zie hierover beleidsveld 5.2.1 . Dit valt buiten de reikwijdte van de Bewegende Stad.

ga terug