Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

West

West

Wijken
Hoogkerk, Gravenburg, Leegkerk, Reitdiep, Dorkwerd, De Held, Buitenhof, Vinkhuizen, Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk. In het stadsdeel opereren drie WIJ-teams: WIJ Hoogkerk , WIJ Vinkhuizen en WIJ Selwerd .

Wat wilden we bereiken?

  • We continueren de dialoog met bewoners over wijkopgaven, ontwikkeling, projecten en initiatieven. Gemeentebreed via de wijkwethouder en het gebiedsteam. De wijktop-3 vormt hierin een belangrijke focus voor zowel wijk als gemeente;
  • In Selwerd starten we met een brede coalitie van partijen met de uitvoering van een nieuw wijkvernieuwingsplan;
  • Fysieke aanpak van woningen en leefomgeving, in samenwerking met de corporaties in Selwerd.
  • We stimuleren de verdere ontwikkeling van het wijkbedrijf Selwerd;
  • Co-creatie vormt de basis waarop we in Paddepoel samen met de wijk vormgeven aan projecten en opgaven. Focus op de centrumzone, Reitdiepzone, Westelijke Ringweg, en Jeugd en Opvoeding;
  • Uitvoering van programma ‘Vinkhuizen laat niet los’, aandachtspunten zijn opvoeding, sport en participatie;
  • We stellen een Ontwikkelingsvisie Vensterschool op. Naast de fysieke mogelijkheden van de Vensterschool betrekken wij daarbij ook sociaal maatschappelijke opgaven van de wijk en de bereikbaarheid/verkeersveiligheid van de wijk;
  • Stimuleren van bewonerszelfbeheer in Tuinwijk;
  • Samen met bewoners van Buitenhof, Gravenburg, de Held en Reitdiep invulling geven aan wijkvoorzieningen die de wijk zelf met partners kunnen realiseren en onderhouden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wijk Top 3
Met de top 3 aanpak worden alle wijken in dit gebied gevraagd naar hun prioriteiten per kalenderjaar. Georganiseerde bewoners voeren in de wijk het gesprek over wensen en prioriteiten. In vijf wijken vormt co-creatie een belangrijke werkwijze waarbij deze wijken de gemeente, het WIJ-team, scholen, woningcorporaties en andere partijen actief betrekken. Zowel in de ideeënfase, de uitvoering en/of cofinanciering. Daarnaast blijft er ook ruimte voor relatief eenvoudige initiatieven die met het wijkwethoudersbudget worden gefinancierd. We zien dat vrijwel alle bewonersorganisaties zich rond deze vraagstelling herorganiseren.

Wijkontwikkeling Selwerd
De wijkvernieuwing in Selwerd heeft in 2013 een impuls gekregen met het wijkontwikkelingsplan. De resultaten van de afgelopen vijf jaar hebben wij samen met de wijk en de woningcorporaties voorzien van een forse aanvullende impuls. In het wijkvernieuwingsplan ‘Sunny Selwerd’ is beschreven hoe de wijkvernieuwing de komende 10 jaar vorm gaat krijgen. Het bovenliggend thema hiervoor is welbevinden voor alle huidige en toekomstige bewoners van de wijk. Belangrijk onderdeel van de wijkontwikkeling is de corporatieve en particuliere woningvoorraad gereed te maken voor de toekomst. De zogenaamde veertien ‘stempels’ in de wijk vormen het uitgangspunt van onze aanpak en voor betrokkenheid van bewoners. Het wijkbedrijf Selwerd en het wijkplatform Selwerd zijn belangrijke wijkpartners waarmee we de doelen voor de wijk hebben opgesteld en waarmee we over de uitvoering en realisatie afstemmen. Onder het motto “ik doe mee met Sunny Selwerd” krijgen alle projecten regelmatig een podium tijdens kleine en grote bijeenkomsten in de wijk.

Centrumzone Paddepoel/ Co-creatie
De impasse rond de herontwikkeling van het winkelhart van Paddepoel is het afgelopen jaar doorbroken. De oorspronkelijke plannen voor uitbreiding van het winkelgebied zijn ingetrokken en alle partijen zijn voornemens om in samenwerking het nieuwe plan voor het winkelgebied en de zone daaromheen vorm te geven. Bewoners wisten afgelopen jaar een bijzondere rol te spelen door met een eigen projectleider en een animatie partijen aan tafel te krijgen. De energiecorporatie Paddepoel Energiek krijgt verder gestalte. Met de oplevering van het Venuspark wordt verdere ervaring met co-creatie opgedaan. Bewoners waren hier opdrachtgever en de gemeente de opdrachtnemer. Zo krijgt co-creatie Paddepoel op steeds meer deelterreinen vorm.

Vinkhuizen laat niet los
Het programma Vinkhuizen laat niet los heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een plus op de sociale inspanningen in deze wijk. Het WIJ-team heeft hierin een initiërende rol. De resultaten van deze aanpak worden zichtbaar, maar vragen nog steeds om aanvulling en bijsturing. Daarbij zijn actieve groepen en instellingen in de wijk, zoals het Vinkhuijs, de Wende, Backbone en de Roege Boys, belangrijke krachten die we faciliteren, en waarmee we samenwerken aan de opgaven in deze wijk.  

Bewonersbeheer Tuinwijk
In de wijk is afgelopen jaar op verzoek van bewoners het betaald parkeren regime ingevoerd. Een onderhoud- en beheerteam van bewoners houdt de buurt netjes, helpt bewoners bij kleine tuinklusjes en signaleert vervuiling die zelf of met de gemeente wordt opgelost. Het beheer van het Tuinpad heeft een professionele basis gekregen en werkt nu naar tevredenheid. Met aanliggende wijkaccommodaties wordt gesproken over afstemming en nieuwe samenwerking die past bij deze initiatiefrijke buurt.

Wijken met een hart (Reitdiep, De Held, Buitenhof en Gravenburg)
In deze wijken ontstaat nieuwe saamhorigheid en betrokkenheid bij de eigen wijk en woonomgeving. Zo heeft de bedrijvenvereniging samen met gemeente en bewoners van de Buitenhof een plan voor Park Kranenburg ontwikkeld waarin een anonieme groenstrook wordt ontwikkeld tot een wijkpark waar zowel bewoners als werknemers gebruikers van worden. Samen met onder andere de school hebben bewoners van Gravenburg een tuinplan ontwikkeld voor de wijk Gravenburg, afgelopen najaar is hier een zogenaamd tiny forest voor aangeplant. In Reitdiep wordt cultuur in de buurt ondersteund, met bijvoorbeeld Reitdieppop. De actieve verkeersgroep pakt samen met de school en de gemeente de verkeersinrichting en gedrag aan. En in de wijk is een co-creatieproces van start gegaan rond de invulling van het zogenaamde festivalterrein. In de Held wordt naast een tweejaarlijks buurtfeest actief meegedacht en gewerkt aan wandelroutes en verkeersaanpassingen.

Stimuleren wijkdynamiek Hoogkerk en Vensterschool
In Hoogkerk is afgelopen jaar de verplaatste tennisbaan in het sportpark Ruskeveense plas in gebruik genomen waarna het ledenaantal zich haast heeft verdriedubbeld. Op verzoek van de wijk hebben wij snelheid remmende maatregelen voor de Kerklaan ontworpen. De planologische voorstudie voor het project Historische haven is afgerond en de voorkeursvariant voor aanleg is samen met de wijk bepaal. Voor de Vensterschool is een capaciteitsraming gemaakt waarmee de verbouw van de Vensterschool weer een stap dichterbij is gekomen. De wijk heeft hierbij benadrukt dat zowel de wijk en ontmoetingsfunctie als de verduurzaming van het gebouw voor hun een grote prioriteit heeft. Samen met de oudere jeugd en het WIJ-team hebben we een eigen ontmoetingsplek gerealiseerd die de jeugd zelf gaat beheren. Deze is omgedoopt tot het Suikerhonk.

Conclusie   Wat hebben we bereikt?

  In de wijken zien we dat de betrokkenheid van bewoners bij hun straat, buurt en wijk toeneemt en dat daar zowel in de organisatiegraad als in draagvlak en onderlinge communicatie nieuw elan ontstaat. De deelname van scholen, ondernemers en sportverenigingen zorgt voor verbreding. Dit wordt in Hoogkerk zichtbaar in projecten zoals de verhuizing  van de tennisbaan vanuit de Suikerbuurt naar de Ruskeveenseplas, het nieuwe jeugdhonk, groot onderhoud aan de boardwalk, en in de samenwerking met sportclubs bij het tegengaan van de parkeerdruk rondom de Sportvelden. In Vinkhuizen is de buurttaxi 'De Vinkmobiel' gestart met rijden en de buurtaanpak van het WIJ-team, samen met ouders en kinderen, in de Zilverlaan en Zandsteenlaan gestart. In Paddepoel hebben we, in opdracht van bewoners, de eerste fase van het Venuspark afgerond en heeft de wijk haar vijftig jarig bestaan gevierd waarbij veel nieuwe actieve wijkbewoners betrokken zijn en zijn gebleven. In Selwerd is de rol van het wijkbedrijf stevig verankerd in het wijkvernieuwingsplan en is een buurtregisseur aangesteld onder leiding van de wijk zelf. Met 'De wijk de wereld' hebben bewoners van Paddepoel en Selwerd een week lang de schouwburg gevuld met een voorstelling die in en door de wijk zelf is samengesteld. Al deze projecten sluiten logisch aan bij de leefwereld van de wijkbewoners. Als gemeente investeren we, vanuit diezelfde logica, om projecten, ideeën, initiatieven en meningen vanuit dit netwerk te kennen en van daaruit onze rol in de wijken vorm te geve n.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2018

Realisatie
2018

Resultaat/
 reserve

Vinkhuizen Laat niet los

90

93

-3

Hoogkerk

250

106

144

Tuinwijk

30

3

27

Wijken met een hart (Reitdiep, De Held, Buitenhof, Gravenburg)

80

28

52

Centrumzone Paddepoel/Co-creatie Paddepoel

120

108

12

Wijkontwikkeling en Wijkbedrijf Selwerd

150

2

148

Wijkwethoudersbudget

200

226

-26

Totaalbudget West

920

566

354