Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Zuid

Zuid

Wijken en buurten

Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen , Grunobuurt , Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort,
Corpus den Hoorn, Hoornse meer, Hoornse Park, Piccardthof
, De Wijert, De Wijert-Zuid, Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie, Europapark, De Meeuwen, Klein Martijn. In dit gebied zijn drie WIJ-teams actief: WIJ Rivierenbuurt , WIJ De Wijert en WIJ Corpus den Hoorn .

Wat wilden we bereiken?

  • Verbinding versterken tussen de Hoornse wijken met Sport, beweging, jeugd, onderwijs en de openbare ruimte als speerpunten;
  • Faciliteren van bewonersbedrijf De Stroming in de Rivierenbuurt en inzet op verhoging van de leefbaarheid door verbinding tussen gescheiden bevolkingsgroepen en bieden van dagbesteding aan geïndiceerde en niet-geïndiceerde buurtbewoners;
  • Realiseren uitkomsten van Wijkdeal De Wijert. De Buurtsamenwerking Wijert Helpman door laten groeien naar een uitvoeringsorganisatie van de agenda en bewonersinitiatieven uit het stadsdeel;
  • Doorontwikkeling van de gedachte een Huis voor de Buurt in De Wijert Helpman naar een volwaardige collectieve, preventieve voorziening die zorgvraag naar het Wij-team omlaag brengt;
  • Wijkwethoudersbudget met als uitgangspunt cofinanciering inzetten op initiatieven, kansen, knelpunten en bedreigingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Oosterpoort
Met het aantreden van een nieuw en slagvaardig bestuur in het Poortershoes is de functie van het buurthuis als spil in de wijk versterkt. Het bestuur is samen met bewoners op zoek naar manieren en activiteiten die de binding met de buurt en de bewoners verder versterken. Ook rond de verduurzaming en uitstraling van het gebouw zijn samen met het gebiedsteam plannen in de maak om dit gestalte te geven.

Rivieren- en Herewegbuurt
De Stroming en DIG050 werken steeds hechter samen. Het aantal bezoekers en participanten is gestegen van 5500 in 2017 naar meer dan 16.000 in 2018. Participatiebanen zijn uitgegroeid naar regulier werk en er is sprake van een algemene voorziening in de wijk, voor mensen met een indicatie tot een praatje met de buren.  Samen met WIJ-team, Maatschappelijke Participatie , Kansen In Kaart en het gebiedsteam is er een start gemaakt om te komen tot een outreachend activeringsteam dat zich tot doel stelt zelf- en samenredzame gemeenschappen in de Grunobuurt, Rivierenbuurt en Herewegbuurt bij elkaar te brengen. We verwachten dat hiermee een collectieve preventieve voorziening in de wijk ontstaat die bewoners hulp biedt bij vraagstukken rond eenzaamheid, armoede, sociaal isolement en werk. De herinrichting van de Barestraat is in samenspraak met de bewoners gerealiseerd.

De Wijert en Helpman
De Wijkdeal is na de stemweek in november 2017 in 2018 uitgegroeid naar een buurtcoöperatie die het  motorblok vormt dat de ontwikkelingen in de wijk realiseert. Ook de wijkvernieuwing en de woningcorporaties hebben hun plaats ingenomen in deze structuur. Rondom vijf thema’s zijn tal van projecten uitgevoerd: Verkeer, Groen en buiten zijn, Meedoen en samen zijn, Bouw en duurzaamheid en Kunst en historie. Bij Verkeer en Bouw en Duurzaamheid is van een aantal projecten de planfase afgerond, maar konden de projecten in 2018 nog niet worden gerealiseerd omdat de uitvoering die daarvoor nodig is niet in de wintermaanden kan worden gerealiseerd.

De samenwerking met bewoners, onderwijs en bedrijfsleven heeft geleid tot een werk-leerbedrijf: Samen Werkende Ondernemers (SWO). Vijftien mensen volgen een opleiding en hebben een baangarantie bij één van de deelnemende hoveniersbedrijven. De opdrachtenportefeuille wordt gevuld door bewoners en andere partijen actief in de Wijkdeal. Met de programmalijnen en projecten van de Wijkdeal is gelijktijdig een start gemaakt met de wijkvernieuwing in het noordelijk deel van de wijk waarvoor de raad middelen ter beschikking heeft gesteld.

Het Wijkdealcafé is een begrip geworden waar bewoners in de wijk, studenten, ondernemers, corporaties en gemeente elkaar treffen. Her is een huis voor de buurt geworden waar iedereen zijn of haar vragen en initiatieven kwijt kan, hulp, ondersteuning en zingeving kan vinden. Een mooi voorbeeld is de nieuwe wijkconciërge. Zij is vooral actief rond het gebied van het Hendrik de Vries plantsoen en het winkelcentrum Van Lenneplaan. In heel korte tijd is zij een zeer gewaardeerd onderdeel van de wijk geworden die naast het fysiek schoonhouden van het gebied een belangrijke sociale functie in de wijk op haar geheel eigen wijze invult.

Corpus den Hoorn en Hoornse wijken
Corpus en Hoornse wijken zijn door het WIJ-team gericht bevraagd op kansen, knelpunten en mogelijkheden. Deze zijn door middel van straatacties bijeen gebracht. Quick wins zijn gerealiseerd, de langere termijn opgaven zijn verzameld en worden ingebracht in een meerjarenplanning. Knelpunten rond verkeer en overlast bij de Semmelweisstrook zijn samen met de school, bewoners, de Semmelstee, het WIJ-team, stadsbeheer en het gebiedsteam opgelost. Er is een duurzame overlegstructuur opgezet waarin buurt- en opbouwwerk een verbindende rol tussen de partijen inneemt.

Conclusie   Wat hebben we bereikt?

We hebben met succes gewerkt aan datgene wat in voorgaande jaren is ingezet. Door langdurig aanwezig te zijn in de wijken groeit het vertrouwen tussen bewoners en de aanwezige partijen en is het vertrouwen in een aanwezige, laagdrempelige en participerende overheid gegroeid. Het samenbrengen van mensen en partijen leidt tot kansen en mogelijkheden om knelpunten weg te nemen en oplossingen voor problemen te vinden die niet direct voor de hand liggen. Dit zien we bij Samen Werkende Ondernemers, Stroming en DIG050 en Wijkdeal de Wijert. In de Wijkdeal is een vliegende start gemaakt met de uitvoering van projecten. We zijn gekomen tot een democratisch model waarin een meerjarenbegroting is vastgesteld, die beklonken is door College en Raad. De interesse voor de Wijkdeal is dan ook groeiend.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2018

Realisatie
2018

Resultaat/
 reserve

Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Vier wijken

150

64

86

De Wijert Helpman

450

152

298

Corpus den Hoorn / Hoornse wijken

100

18

82

Wijkwethoudersbudget

200

150

50

Totaalbudget Zuid

900

384

516