Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Oost

Oost

Wijken en buurten
Beijum, Noorderhoogebrug, De Hunze, Van Starkenborgh, Drielanden, Ruischerwaard, Zilvermeer, Lewenborg, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Noorddijk, Ruischerbrug, Middelbert, Engelbert, Euvelgunne, Meerstad. Dit gebied heeft twee WIJ-teams: WIJ Beijum en WIJ Lewenborg .

Wat wilden we bereiken?

  • (Door)ontwikkelen en uitvoeren van een Integrale stedelijk en gebiedsgerichte aanpak voor Beijum en Lewenborg in het kader van positief opgroeien, armoedebestrijding, Healthy Ageing en jongerenproblematiek;
  • Koppelen van het onderzoek naar Vastgoed in Beijum aan wijkvernieuwing in Beijum;
  • Realiseren van een derdengebouw in Beijum-Oost; gevolgd door de start van de nieuwbouw voor Innersdijk;
  • Heerdenaanpak continueren met Bentismaheerd en Froukemaheerd.
  • Inzetten op bewonersparticipatie in Meerstad;
  • De uitvoering van de wijkontwikkeling in Oosterhoogebrug verder vorm geven;
  • Verrichten van een onderzoek naar de Winkelcentra Beijum-West en Beijum-Oost en Wibenaheerd;
  • Bewonersparticipatie: ontwikkelen en ondersteunen van buurtinitiatieven zoals Golvend Lewenborg, de Groene Long, de Sociale Long Beijum, de Oude Bieb en de Wegwijzer.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Armoede in Beijum en Lewenborg
Samen met professionals en bewoners zijn we gestart met Kansrijk Oost. Het doel is om met deze nieuwe aanpak twintig huishoudens met maatwerk en intensieve begeleiding uit de armoede te halen. We merken verbetering in de samenwerking met vrijwilligers en organisaties en ontwikkelen maatwerk vanuit de vraag van de huishoudens. Daarnaast komen belemmeringen door wet- en regelgeving naar voren en kan de dienstverlening van gemeente en WIJ Groningen verbeterd worden. De pilot loopt door tot eind 2019. Ook werken we met energiecoaches in Beijum en Lewenborg, dit doen we in samenwerking met de woningcorporaties. Zij geven advies over energiebesparende maatregelen en hoe de energierekening omlaag gebracht kan worden door minder stroom, gas en water te verbruiken. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan het verbeteren van het woon/leefklimaat. In Beijum wordt aangesloten bij de Heerdenaanpak, in Lewenborg is begonnen in de straten met sociale huurwoningen. We continueren dit project voor twee jaar.

De Oude Bieb
In het kader van het Armoedebeleid is in de Oude Bieb in Lewenborg een centrale locatie met steun van Lefier ingericht, die ruimte en mogelijkheden biedt aan lokale (bewoners-) initiatieven die van betekenis zijn voor armoedebestrijding voor de wijk. Vanuit deze plek wordt met een winkel, werkleertrajecten en initiatieven die bijdragen aan Golvend Lewenborg gewerkt. Nieuwe projecten waar aan gewerkt wordt richten zich op informele zorg, zelfregie en herstel.
Taalhuis
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid is in Beijum een Taalhuis gestart in november 2018. Het Taalhuis is in samenwerking met WIJ, Alfacollege, Noorderpoortcollege en de stichting Lezen en Schrijven tot stand gekomen. Er is een start gemaakt met het realiseren van een Taalhuis in Lewenborg in 2019.

Wijkvernieuwing Beijum
Begin 2018 is het Koersdocument “Beijum: het beste van stad en ommeland’ vastgesteld door uw raad. We ambiëren een gezonde, veerkrachtige, inclusieve wijk met gemeenschapszin. Dat betekent minder armoede, meer participatie, een duurzame en aantrekkelijke wijk voor jong, oude en nieuwe bewoners, vol bedrijvigheid. De opgaven worden verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan. In het kader van de wijkvernieuwing is een aantal onderzoeken gestart.

De winkelcentra Beijum-West, Beijum-Oost functioneren niet optimaal. Dit blijkt uit bezetting van panden en inrichting van de openbare ruimte. Er is een studie verricht naar de mogelijkheden om dit te verbeteren in   samenwerking met het stedelijk programma Economie en werkgelegenheid . Dit heeft een ontwikkelrichting met een ambitie voor 2030 gegeven per winkelgebied. Als vervolg op een stedenbouwkundige en cultuurhistorische analyse wordt een stedenbouwkundig onderzoek naar de Wibenaheerd gestart in 2019. In het najaar is een onderzoek gestart door KAW Architecten naar de vraag en het aanbod van de voorzieningen in Beijum. De resultaten zullen in het voorjaar 2019 bekend zijn.

Samen met de woningcorporaties, politie, bewoners, ondernemers en WIJ Beijum zijn we al enige jaren aan het werk om de Heerden te verbeteren. De Heerdenaanpak is onderdeel van de Wijkvernieuwing in Beijum. In 2018 is verder gewerkt aan de uitvoering van het parkeerplein aan de Atensheerd; de planontwikkeling rondom de Godekenheerd is verder uitgewerkt en de aanpak voor de Galkemaheerd is gestart. Het was de bedoeling om te starten met twee andere heerden, maar er is gezamenlijk met de woningcorporaties besloten dit in een later stadium te doen en te starten met de Galkemaheerd.

Jeugd in Oost
Jongerenparticipatie is integraal onderdeel van ons gebiedsprogramma en het stedelijk programma Positief Opgroeien . De relatie met talentvol, veilig en gezond opgroeien wordt gelegd. Participatie geeft jongeren meer grip op hun eigen wereld en versterkt hun eigen kracht en regie. In 2018 is de nieuwe methodiek Plus-Min-Mee bij de aanpak van problematische jeugdgroepen verder geïmplementeerd. Deze methodiek draagt ook bij aan het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken partijen.  
Kinderzomeruniversity Beijum
In het koersdocument van de wijkvernieuwing komt naar voren dat Beijum een wijk is waar kinderen en jongeren die kansen missen die zij nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen op basisscholen gedurende de zomervakantie in niveau achteruitgaan. Met CBS De Heerdstee hebben we de Kinderzomeruniversity georganiseerd met een programma van zowel leerzame als leuke activiteiten, om hun niveau op peil te houden. De lessen tijdens deze week werden verzorgd door pabostudenten van de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool. Deze pilot was zo succesvol dat alle basisscholen in Beijum hebben besloten aan het project in 2019 mee te doen.

Lewenborg XL
In Lewenborg hebben scholen, kinderopvangorganisaties, WIJ Lewenborg en de gemeente gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van een integraal wijkplan voor een vreedzame wijk. Pijlers in dit wijkplan zijn: kansrijk, veiligheid en gezondheid. Doel is het voorkomen en tegengaan van achterstand, voorkomen van jongerenoverlast en vergroten van het perspectief van jeugd. Gericht op de problematiek van jongeren zijn al een aantal activiteiten gestart en deze worden in 2019 doorgezet.

Groenbeheer
In Beijum en Lewenborg dragen groepen vrijwilligers bij aan het groenonderhoud, vooral op de overgang van particulier naar openbaar gebied. Er is een werkgroep voor de herinrichting van speelplekken gestart. Deze bestaat uit bewoners, de Bewonersorganisatie, WIJ Beijum en de gemeente. Er zijn inmiddels al meerdere speelplekken gerealiseerd in de Rensemaheerd, Jaltadaheerd, Fultsemaheerd, Grevingaheerd en Bunnemaheerd.

Bewonersparticipatie
De bewonersbeweging de Sociale Long In Beijum is gestopt. Een aantal leden van de Sociale Long is nog individueel betrokken bij de Wijkvernieuwing. In de Wegwijzer vinden veel activiteiten plaats voor en door Beijumers. De bewonersorganisatie Beijum heeft zich sterk gemaakt om samen met andere partners in de wijk een digitaal platform voor Beijum (Beijum.nl ) te realiseren. In het gebouw van de Wegwijzer organiseren zij maandelijkse inloopbijeenkomsten voor bewoners. In samenwerking met Werkpro, het Noorderpoort College, Leger des Heils, Buurtcentra in Beijum, het Trefpunt en WIJ Beijum is het Wijkgilde Beijum gestart. Beijumers zonder diploma of betaald werk konden zich inschrijven voor een 1-jarige MBO-opleiding met een stageplek bij één van deze wijkorganisaties. In Lewenborg is een paar jaar geleden Golvend Lewenborg ontstaan vanuit betrokken en actieve bewoners. Golvend Lewenborg is een experiment en stimuleert op positieve wijze initiatieven van bewoners. Mooi voorbeeld in 2018 is de Buurtcamping. In Meerstad is samen met bewoners en kinderen van de school een speelplek en een moestuin gerealiseerd.

Fietspad A7-lintdal
De realisatie van het fietspad was sinds 2016 een uitgesproken wens van de bewoners van de MEER-dorpen (Middelbert, Engelbert, Euvelgunne, Roodehaan) en is gerealiseerd.

Conclusie   Wat hebben we bereikt?

De samenwerking van het gebiedsteam met bewoners en maatschappelijke partijen in de wijken levert elk jaar meer verbinding op. We gaan daarbij experimenten en pilots niet uit de weg. De uitwerking voor de wijkvernieuwing Beijum krijgt vorm doordat we aansluiten bij de wijkontwikkeling door betrokkenheid van bewoners en partijen in de wijken. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in de andere wijken en dorpen, met onder andere Golvend Lewenborg en bijvoorbeeld een eigen dorpsvisie van MEERdorpen. We zijn trots dat bewoners bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen met hun initiatieven op het gebied van jeugd, armoede, groen, werk en het verbeteren van de leefomgeving.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2018

Realisatie
2018

Resultaat/
reserve

Jeugd in Oost

75

53

22

Armoede Beijum en Lewenborg

80

21

59

Groenbeheer

150

70

80

Heerdenaanpak

250

291

-41

Onderzoek winkelcentra en heerden

50

40

10

Golvend Lewenborg

30

30

0

Sociale Long Beijum

10

2

8

Oude Bieb

10

10

0

De Wegwijzer

50

1

49

Fietspad A7-lintdal

50

27

23

Wijkwethoudersbudget

200

173

27

Totaalbudget Oost

955

718

237