Programma 5: Sport en bewegen

5.1.2 Faciliteren verenigingen: samenwerking en vitaliteit

Groningen telt 315 sportverenigingen die ongeveer 70 verschillende sporten aanbieden. Behalve voor het sporten zelf zijn de sportverenigingen ook van grote sociale betekenis. We scheppen de voorwaarden voor goed functionerende verenigingen. Dat doen we in overleg met de Sportkoepel, waarin een groot deel van de verenigingen zich heeft verenigd.

We bieden accommodaties tegen een betaalbaar tarief. Dit is geregeld in de exploitatie van Sport050 (toegestaan exploitatietekort). We stimuleren sportverenigingen (via Huis voor de Sport en vrijwilligersmakelaar) om zich open te stellen voor een breed publiek. Verder helpen we de verenigingen om samenwerking te zoeken met elkaar en met de buurt, school of zorginstelling. Twee strategieën uit het Meerjarenprogramma komen hier samen: faciliteren verenigingen en sport verbindt.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2017

Beoogd
 2018

Behaald 2018

Klanttevredenheid besturen verenigingen (en instellingen) over de accommodaties (alle accommodaties).

8

8

-*

* dit onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd, volgend onderzoek in 2019.

Wat wilden we bereiken in 2018?

Het doel was om op en rond een aantal sportparken  in 2018 de samenwerking tussen verenigingen te verbeteren, dat verenigingen hun vleugels zouden uitslaan naar de wijk en dat er verbinding zou zijn met het Wij-team. Door de inzet van participatiebanen zal de druk op de vrijwilligers bij een aantal verenigingen verminderen. We gaan inzetten op een goede afstemming van vraag door de verenigingen en aanbod verenigingsondersteuning door het Huis voor de Sport. Daarnaast wilden we stimuleren om de sportdeelname onder mensen met een beperking te vergroten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Inzet Huis voor de Sport voor verenigingsondersteuning;
  • Verkenning van de mogelijkheden om de sportverenigingen op sportpark West End te verbinden aan de wijk Vinkhuizen en het WIJ-team. Er was nog geen draagvlak aanwezig om de vleugels naar de wijk uit te slaan. Veelal omdat verenigingen met hun eigen organisatie aan de slag waren (door fusietraject, tekort aan vrijwilligers of bestuurlijk kader);
  • Voortzetting van ‘open sportpark Kardinge’. De samenwerking tussen de verenigingen op het park en de wijk Beijum (Wij-team en andere organisaties) is verder geïntensiveerd. Vanuit deze samenwerking is het project sportwijk Beijum ontwikkeld. Het doel daarvan is vernieuwend sportaanbod op te zetten en bij lokale sportaanbieders te borgen, meer inwoners van Beijum aan het sporten en bewegen te krijgen en met sport een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang en leefbaarheid;
  • Inzet van de vrijwilligersmakelaar voor de sport (de verenigbare club); Hierdoor zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan bij sportverenigingen. Via een vrijwilligersbaan, een participatiebaan of taalstage. Daarnaast zijn sportverenigingen geholpen aan nieuwe vrijwilligers, is hun financiële en organisatorische positie verbeterd en zijn er meer maatschappelijk en sociaal betrokken sportverenigingen in de stad.

Conclusie

Sportparken bieden mogelijkheden om een buurt te versterken. In het vervolg van 'open Sportpark Kardinge' wordt de verbinding met buurt en WIJ-team versterkt. Voor het project sportwijk Beijum is met de landelijke toegekende  subsidieregeling Sportimpuls continuïteit (organisatorisch en financieel)  tot en met 2019.
De kansen voor een open sportpark is bij Sportpark West End nog niet gelukt. We onderzoeken nu de mogelijkheden bij andere sportparken. Het extra stimuleren van inzet vrijwilligerswerk met de Vrijwilligersmakelaar als aanjager hebben we in 2018 voortgezet. De vrijwilligersmakelaar is vanaf 2019 niet meer beschikbaar.

ga terug