Programma 10: Veiligheid

Deelprogramma 10.1: Veilige woon- en leefomgeving

We willen veiligheid in wijken en buurten op peil houden en waar nodig vergroten. Het gaat om het voorkomen van overlast, verloedering en criminaliteit. In de openbare ruimte en in de huiselijke kring. Er zijn raakvlakken met Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken en Programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte
 Juist omdat het voor iedere inwoner belangrijk is zich buiten én binnen veilig te voelen, werken we aan een veilige woon- en leefomgeving vanuit verschillende beleidsterreinen.

Tweejaarlijks wordt de Wijkenquête Leefbaarheid en Veiligheid gehouden. De laatste enquête heeft betrekking op 2018 en wordt in het voorjaar van 2019 gepubliceerd. Om die reden staat er bij 2018 nog geen percentage genoemd.  

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

% onveiligheidsgevoel

-

17%

-

Overlastcijfer

-

3,2

-

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren.
De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente" .

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

5,3

5,0

5,0

4,9

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

9,0

8,4

8,3

8,2

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

6,0

4,4

4,4

2,7

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

7,7

7,0

7,4

10,3

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.577

19,2 %

Baten

€ 2.556

53,1 %