Programma 10: Veiligheid

10.1.4 Overlast

We willen overlast zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Waar overlast zich toch voordoet treden we adequaat op, waar mogelijk samen met bewoners en ondernemers. Overlast is een containerbegrip voor onder meer woonoverlast, geluidsoverlast, jongerenoverlast, drugsoverlast, vervuiling en dierenoverlast. Plegers zijn oud, jong, individuen of groepen. Soms gaat overlast gepaard met criminaliteit. De diversiteit van overlast maakt bestrijding ervan ingewikkeld. Dit vereist nauwe samenwerking tussen zorg, veiligheidspartners en bewoners. Dat doen we onder andere met het Meldpunt Overlast & Zorg, het Veiligheidshuis, de politie en de WIJ-teams. Stadstoezicht speelt hierbij ook een belangrijke rol. Er is nog steeds een toename te zien in het aantal personen met verward gedrag en het aantal acute situaties rond deze personen.   

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Aantal meldingen overlast openbare ruimte afgehandeld door Stadstoezicht

2.700

2.000

2.900

*) Het aantal meldingen overlast openbare ruimte dat door Stadstoezicht wordt afgehandeld, wordt pas sinds enkele jaren als prestatie-indicator opgenomen. Voor 2017 is hiervoor een voorzichtige inschatting gemaakt van het aantal meldingen dat Stadstoezicht beoogde af te handelen. Bij de afhandeling worden meldingen die betrekking hebben op dezelfde locatie waar mogelijk eerst geclusterd en vervolgens afgehandeld.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden de wisselwerking tussen zorg, veiligheid en bewoners bij het voorkomen en bestrijden van overlast versterken. Het ontwikkelen van een gezamenlijke en persoonlijke aanpak en de daarbij horende informatie-uitwisseling tussen ketenpartners was een belangrijke pijler.
Landelijk en lokaal is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een versterken van de ketenaanpak rond personen met verward gedrag. Gemeenten hebben de opdracht gekregen onder diens regie een sluitende aanpak op te leveren, in samenwerking met ketenpartners en andere Groninger gemeenten. Het in 2016 opgestarte project voor het ontwikkelen van een ketenaanpak voor verwarde personen is in 2017 en 2018 gecontinueerd. Het project zit in de afrondende fase. Binnen de ketenaanpak zijn afspraken gemaakt binnen de landelijk bepaalde bouwstenen.
Voor de aanpak van overlastgevers in het gebied Gele Loper is verder gewerkt aan de aanpak van de hardnekkige problematiek rond de overlastgevers. Door inzet van gerichte zorg (maatwerk) en repressiemaatregelen en daarbij horende dossieropbouw is gewerkt aan een effectievere aanpak.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Continueren en doorontwikkelen aanpak overlast-gevende personen in het gebied Gele Loper;
 • Bij de aanpak van woonoverlast hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de in 2017 ingevoerde Wet aanpak woonoverlast en de concrete bevoegdheid daartoe in de APV biedt. Bij ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden die niet op een andere manier kan worden opgelost, kan de burgemeester de veroorzaker van de overlast een gedragsaanwijzing opleggen. In 2018 is in 3 gevallen een waarschuwing tot het opleggen van deze aanwijzing uitgegaan;
 • Aanpak verwarde personen:
  • We hebben samen met de andere gemeenten en ketenpartners afspraken gemaakt over de invulling van de negen bouwstenen van de aanpak. Te denken valt hierbij aan een uniform uitvraag-protocol om te zorgen dat mensen de juiste zorg krijgen;
  • We zetten vooral in op herstelkracht van mensen zelf, vroeg signalering en aanpak recidivisten. We willen dat de zorgpartijen de verantwoordelijkheid nemen om eerder de zorg van de politie over te nemen;
  • In gesprek met de zorgverzekeraar en ketenpartners wordt gewerkt aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van hulpverlening (binnen en buiten kantooruren);
  • We zijn met de gemeentelijke aanpak aangesloten bij de keten acute psychiatrie en hebben deze keten breder gemaakt voor andere doelgroepen.

Conclusie

Er zijn verschillende ontwikkelingen in gang gezet die verder worden ontwikkeld en geïntensiveerd.

ga terug