Programma 10: Veiligheid

Relevante ontwikkelingen

In de begroting 2018 en het Jaarplan Veiligheid 2018 hebben we verwoord wat voor ons de relevante ontwikkelingen waren in 2018. Naast onze reguliere activiteiten die voortvloeien uit vastgestelde wetgeving of beleid, hebben we onze aandacht in 2018 gericht op:

 • Veiligheid in de wijk

  In wijkgesprekken over veiligheid, de zogenaamde 'Driehoek in de wijk', krijgen wijkbewoners de mogelijkheid om veiligheidsthema's te agenderen bij de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie (OM).
In 2018 hebben wij, vanwege de capaciteitsvraag op het gebied van veiligheid voor Koningsdag in Groningen, één Driehoek in de wijk kunnen organiseren. Deze vond plaats in de Hoogte. Hieruit kwam naar voren dat wijkbewoners overlast ervaren rond de speeltuin, van het verkeer in de wijk en het feit dat de wijkagent te onzichtbaar is. Hierop zijn acties ondernomen ten aanzien van de inrichting van de speeltuin, ten aanzien van de verkeersoverlast (waarbij ook de wijkbewoners zelf zijn betrokken) en het starten van een inloopspreekuur van de wijkagent.

 • Bestrijding ondermijnende criminaliteit
  Naast de reguliere werkzaamheden in het kader van ondermijnende criminaliteit (het toepassen van de Wet Bibob en onze structurele samenwerking met het RIEC, de politie, het OM en de Belastingdienst), hebben we in 2018 ingezet op het uitvoeren van wijkveiligheidsanalyses, het ontwikkelen van informatieproducten en het versterken van onze lokale, regionale en landelijke positie in de ontwikkeling van (de toekomstagenda van) de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zie ook beleidsveld 10.3.1 georganiseerde criminaliteit
  .
 • Woonoverlast
  Met behulp van het Gronings escalatiemodel aanpak woonoverlast zijn we begonnen met de aanpak van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast. In 2018 heeft de burgemeester in 3 gevallen een waarschuwing gegeven tot het opleggen van een gedragsaanwijzing. Zie ook beleidsveld 10.1.4 overlast
  .
 • Verbinding zorg en veiligheid
  In 2018 hebben we de samenwerking met de Directie Maatschappelijke Ondersteuning geïntensiveerd. De inzet op zorg is veelal onmisbaar bij casussen waar ook de veiligheid in het geding is. Door de verbeterde samenwerking hebben we nu meer zicht op de (on)mogelijkheden in de zorg en kunnen we zorg sneller inzetten.
  Daarnaast hebben we eind 2018 samen met het Veiligheidshuis en ketenpartners een centrale triagetafel ingericht. Aan deze triagetafel wordt wekelijks individuele casuïstiek besproken van mensen met meervoudige problemen op het gebied van zorg en veiligheid. Gezamenlijk wordt vastgesteld of voor een casus een persoonsgerichte aanpak (PGA) via het Veiligheidshuis is geïndiceerd. We willen hiermee bereiken dat we snel de meest effectieve aanpak inzetten om verdere problemen te voorkomen en te werken aan een structurele verbetering van de situatie.
 • Evenementen
  Groningen kent vele (terugkerende) evenementen. Per evenement wordt een inschatting gemaakt van de (veiligheid)risico’s en worden evenementenorganisatoren ook zelf bewogen om veiligheidsmaatregelen te nemen.
  Over het jaar 2018 kijken we natuurlijk vooral terug op Koningsdag, waarbij Groningen de koninklijke familie mocht ontvangen. Ook vanuit veiligheidsoogpunt een speciaal evenement. Koningsdag kreeg de status van ‘nationaal evenement’, wat betekent dat we specifieke - zichtbare en onzichtbare-veiligheidsmaatregelen hebben moeten nemen. Vanaf het bekend worden dat de familie Koningsdag in Groningen zou vieren, hebben we met verschillende landelijke en lokale partijen intensief samengewerkt om dit evenement veilig te laten verlopen. Naast de veiligheid van de koninklijke familie ging de aandacht vooral uit naar verkeersstromen, crowdmanagement en de handhaving van de openbare orde. Tijdens koningsnacht, het bezoek van de koninklijke familie op koningsdag en de ‘tweede koningsnacht’ van vrijdag op zaterdag, is er onder gemeentelijke aansturing een multidisciplinair Veiligheidsteam operationeel geweest aan de Sontweg. Tijdens het bezoek van de koninklijke familie stond dit team in verbinding met de Vierhoek (de gezagsdriehoek en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en was er op de achtergrond een Regionaal Beleidsteam inzetbaar om in geval van crisissituaties onmiddellijk in actie te kunnen komen. Met deze inzet hebben we een bijdrage geleverd aan een zeer geslaagde en zonder incidenten verlopen Koningsdag.