Programma 10: Veiligheid

10.1.2 Geweld

Onder het thema geweld vallen verschillende delicten zoals geweldsincidenten in het uitgaansgebied en huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we hier (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling en oudermishandeling. Voor kindermishandeling verwijzen we naar deelprogramma 4.2.3. Interventies veilig opgroeien . Groningen is als centrumgemeente samen met de andere Groninger gemeenten verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van beleid om huiselijk geweld te bestrijden. Onze ambities staan in deelprogramma 4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld .

Geweldsdelicten hebben een hoge impact op slachtoffers en hun omgeving. Daarom hebben we aandacht voor deze verschillende vormen van geweld. We streven daarbij naar zo min mogelijk geweld, thuis en op straat. Ook medewerkers met een publieke taak, zoals ambulancepersoneel, medewerkers van politie, brandweer en gemeente kunnen in hun werk met geweld te maken krijgen. Er is een landelijk programma Veilige Publieke Taak (VPT). Dat moet eraan bijdragen dat werknemers met een publieke taak hun werk veilig en respectvol kunnen doen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Aantal aangiften geweldsincidenten uitgaansgebied

543

< 525

388

Aantal meldingen huiselijk geweld

907

< 800

573

Aantal opgelegde huisverboden

44

< 45

47

Aantal aangiften Veilige Publieke Taak (hulpverleners)

163

< 75

97

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • Op het terrein van veilig uitgaan wilden we een daling van het aantal geweldsincidenten binnenstad tot onder de 525;
  • We willen een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en slachtoffers hiervan direct veiligheid bieden. Er is onder andere ingezet op het faciliteren en waarborgen van informatiedeling;
  • Afname geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Veilig uitgaan: voorzetten cameratoezicht in het uitgaansgebied en Panel Deurbeleid en opleggen van een gebiedsverbod aan recidiverende overlastveroorzakers en geweldplegers;
  • Toezicht en handhaving in het uitgaansgebied (conform het handhavingsprotocol horeca); wekelijks hebben we een incidentenoverleg horeca met de gemeentelijke toezichthouders en politie;
  • Faciliteren vrouwenopvang en Veilig Thuis (centrumgemeente) en gezamenlijke aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (Veiligheidshuis), voorzetten van project intensief casemanagement Veilig Thuis;
  • Ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak (MDA++) voor ernstige casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling samen met berokken partijen op het terrein van zorg en veiligheid.

Conclusie

We zien in de cijfers van Veilig Thuis een daling van het aantal meldingen huiselijk geweld; dit is regiobreed het geval. Tegelijkertijd is er een forse stijging van het aantal adviesvragen bij Veilig Thuis. Dit zou erop kunnen duiden dat het voorliggend veld/lokale teams meer in staat zijn geweldproblematiek zelf op te pakken, zodat het niet tot een melding komt. Uit recent landelijk onderzoek weten we dat het aantal mensen dat te maken heeft gehad met huiselijk geweld of kindermishandeling niet significant is afgenomen.  
Het aantal aangiften van geweldsincidenten in het uitgaansgebied is onder het beoogde maximum van 525 gebleven. Het aantal aangiften Veilige Publieke Taak is (licht) toegenomen. Jarenlang lag het aantal aangiften VPT boven de 100 aangiften per jaar, met een hoogtepunt in 2016 (177 aangiften). Het aantal over het jaar 2018, 97 aangiften, is het laagste aantal sinds 2014.

ga terug