Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

Financiële risico's

Financiële risico's

Naam risico  

Risico's bodemsanering

Programma

Onderhoud en beheer openbare ruimte

Omschrijving

Voor de begroting 2019 brengen we de risico’s van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer nog afzonderlijk in beeld. Vanaf de begroting 2020 presenteren we een geïntegreerd risico.

Groningen
In het convenant ‘bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties’ is afgesproken dat in 2015 alle bodemverontreinigingen die een risico voor de mens vormen (humane spoedlocaties) gesaneerd of beheerst zijn. Daarnaast is afgesproken dat de bodemverontreinigingen die onaanvaardbare risico’s bevatten voor het ecosysteem en/of bijdragen aan de verspreiding van de verontreiniging (de overige spoedlocaties), ook zoveel mogelijk gesaneerd of beheerst zijn. Nagenoeg alle locaties zijn beheerst of gesaneerd. Het project aanpak spoedlocaties is begin 2018 afgesloten. De kans dat is klein dat er nog kosten  voor rekening van de gemeente komen (de mogelijk nog te maken kosten komen in eerste instantie voor rekening van derden).  Voor het onderdeel spoedlocaties houden we geen rekening meer  met een risico.

Los van de spoedlocaties kunnen zich nieuwe situaties aandienen waarbij sprake is van risico's (schadeclaims, saneringen en randvoorwaarden bodem). In het geval deze situaties zich aandienen moeten we middelen beschikbaar stellen voor aanvullend (risico) onderzoek, eventuele tijdelijke beheermaatregelen en op iets langere termijn voor een definitieve oplossing. Voor het bepalen van het risico houden we rekening met kosten voor onderzoek en beheersmaatregelen.
Uitgaande van 3 gevallen per jaar schatten we het risico in op 500 duizend. Het gaat om een structureel risico.

Ook in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer werd rekening gehouden met een risico bodemsanering. In deze toelichting maken we deze nog afzonderlijk inzichtelijk.

Haren
 In Haren is sprake van een aantal bekende bodemverontreinigingen waarvoor nog geen sanering is voorzien en waarbij de kosten van een eventuele sanering en het gemeentelijk aandeel daarin onbekend zijn. Daarnaast is het mogelijk dat verontreinigingen aan het licht komen die nu nog onbekend zijn. In een aantal oudere gebouwen is asbest aanwezig met de daaraan verbonden risico’s. Voor Haren houden we rekening met een risico van 1 miljoen euro en een kans van 50%.
Ten Boer
Voor Woltersum is in 2018 een besluit genomen om de voormalige vuilstort volledig te verwijderen . Daarmee is er geen sprake meer van een risico. Er wordt meegewerkt met een provinciaal project om meer zicht te krijgen op ernstig verontreinigde locaties in Ten Boer. De kans dat dergelijke locaties worden gevonden wordt als klein ingeschat.
Voor Ten boer houden we rekening met een risico van 500.000 met een kans van 50%.
Voor de nieuwe gemeente Groningen is het effect op het benodigd weerstandsvermogen in totaal (kans*effect) 650 duizend euro incidenteel en 375 duizend euro structureel.

Risicobedrag 2019

0,5 miljoen euro structureel
1,5 miljoen euro incidenteel

Kans 2019

30-75%

Risicobedrag 2020

0,5 miljoen euro
1,5 miljoen euro incidenteel

Kans 2020

30-75%

Risicobedrag 2021

0,5 miljoen euro
1,5 miljoen euro incidenteel

Kans 2021

30-75%

Risicobedrag 2022

0,5 miljoen euro
1,5 miljoen euro incidenteel

Kans 2022

30-75%

Structureel/Incidenteel

Structureel en incidenteel

1e signaleringsmoment

2001

Actie

We monitoren voortdurend de stand van zaken