Programma 10: Veiligheid

Deelprogramma 10.2: Jeugd en veiligheid

We willen dat jongeren opgroeien in een veilige omgeving, thuis en daarbuiten. We willen dat jongeren de kennis en de vaardigheden hebben om goede keuzes te maken. Jongeren die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen, volgen we nauwlettend en geven we waar mogelijk nieuw perspectief. Dit deelprogramma is ook verweven met het beleid in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicatoren

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal problematische jeugdgroepen

4

2

4*

* In 2018 was sprake van 4 problematische jeugdgroepen. Twee hiervan zijn ook in 2018 weer afgeschaald, waardoor er
2 groepen zijn overgebleven.

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente" . Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

Verwijzingen HALT 12 t/m 17 jaar (aantal per 10.000 jongeren)

203

199

197

157

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 626

2,6 %

Baten

€ 0

0,0 %