Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.2.4 Winkels buiten de binnenstad

Detailhandel vormt een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven van de inwoners van de Gemeente Groningen en van onze regio. Men doet dagelijkse boodschappen en koopt andere benodigdheden. Ook buiten de binnenstad heeft onze stad een gevarieerd aanbod aan winkels, waarvan de meeste in wijkwinkelcentra en op onze locaties voor grootschalige detailhandel. De Groningse detailhandelsstructuur functioneert goed. In onze Structuurvisie Detailhandel (uit 2011) staat dat we de verschillende soorten en locaties van en voor detailhandel faciliteren en zetten daarbij in op versterking van de huidige structuur. We kijken hierbij naar de specifieke functie en betekenis zodat de winkels elkaar versterken en niet in de weg zitten. Detailhandel is ook belangrijk voor de economie van onze gemeente; in 2018 waren er in totaliteit 13.117 mensen werkzaam in de sector, waarvan 5.096 in de binnenstad en 8.021 buiten de binnenstad.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen investeringsplannen van ondernemers, ook buiten de binnenstad, maximaal faciliteren. Dit doen we binnen een logische detailhandelsstructuur die ertoe leidt dat Groningen, als koophoofdstad van het Noorden, een groot en compleet aanbod heeft, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de bestaande structuur. Binnen die structuur moeten onze bewoners en bezoekers van de stad voldoende winkels in hun omgeving kunnen vinden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Conclusie

De detailhandel blijft in beweging. Ook in Groningen. Winkelcentra veranderen steeds meer naar een ontmoetingsplek om te verblijven en minder alleen een plek om doelgericht te kopen. Een goede verbinding met de bewoners in de wijk is daarbij belangrijk. Door samen op te trekken kunnen we ruimte bieden voor passende groei en toekomstbestendigheid van de detailhandel in Groningen. We zien nog steeds een wens van supermarkten voor schaalvergroting. Daar waar mogelijk faciliteren we dit. De supermarkten blijven de trekkers voor onze wijk-winkelcentra. In 2018 is onder andere een onderzoek gedaan naar beide winkelcentra in Beijum. Dit heeft geresulteerd in een ontwikkelrichting met een ambitie voor 2030 per winkelgebied. Zie ook de paragraaf wijkvernieuwing in Beijum.

ga terug